Všeobecné přepravní a obchodní podmínky

Aktualizováno 10. 9. 2019 | Marek Jan

Přepravní podmínky pro cestující a zavazadla v letecké přepravě

1.1 Všeobecně

§ 1 DEFINICE

ASIANA - (IATA AGENT) - společnost akreditovaná leteckými společnostmi prostřednictvím organizace IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) pro prodej přepravních cenin v letecké dopravě  jiným osobám nebo organizacím
DOPRAVCE - letecký podnik provozující dopravu osob, přepravu zavazadel, zboží a pošty na podkladě letenek a nákladních listů
EMBARGO - zákaz letecké dopravy cestujících a přepravy zboží (nebo určitých druhů zboží) po určitou dobu na linkách vyhlášených dopravcem
KUSOVÝ SYSTÉM - odbavování zavazadel podle počtu kusů platí při cestách do/z USA, US teritorií a Kanady
IATA - International Air Transport Association - mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO – International Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace pro civilní letectví
KOMBINOVANÉ JÍZDNÉ - vytvoření jízdného pomocí sloučení dvou nebo více tarifů
LETECKÉ DOPRAVNÉ (JÍZDNÉ) - částka uvedená v letence jako cena za leteckou dopravu cestujícího
MÍSTO ODLETU - letiště, na kterém v souladu s letenkou začíná letecká doprava cestujících a přeprava zavazadel
MÍSTO URČENÍ - letiště, na kterém v souladu s letenkou končí letecká doprava cestujících a přeprava zavazadel
LETENKA - cestovní a zavazadlový lístek, vystavený dopravcem nebo jeho agentem cestujícímu, podle kterého se provádí doprava cestujícího a přeprava jeho zavazadel
MEZINÁRODNÍ LETECKÁ DOPRAVA - letecká doprava, při níž místo odletu a místo určení (bez ohledu na transfer nebo zpoždění během dopravy) jsou v různých státech, nebo v tomtéž státě s dohodnutou zastávkou v jiném státě.
MONTREALSKÁ ÚMLUVA - Úmluva o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě, podepsaná v Montrealu dne 28. 5. 1999
NEDOPROVÁZENÉ DÍTĚ - dítě ve věku od 5. do 12. narozenin, které není doprovázeno osobou starší 15 let
NEDOPROVÁZENÉ ZAVAZADLO - zavazadlo přepravované na letecký nákladní list za zbožový tarif podle zvláštních podmínek
NEPRAVIDELNÁ (CHARTEROVÁ) DOPRAVA - letecká doprava prováděná mimo letový řád
NEPRAVIDELNOSTI V OSOBNÍ DOPRAVĚ - nedodržení letového řádu
NEZAPSANÉ ZAVAZADLO (KABINOVÉ) - zavazadlo, které si cestující může vzít s sebou do kabiny letadla a po celou dobu cesty se o ně sám stará (viz § 11, bod 3)
PÁTRÁNÍ - proces pátrání po nedoručených zavazadlech, které provádí dopravce
PODEZŘELÝ DOKLAD - doklad, který byl ztracen, odcizen, padělán, jeví známky nekvalifikovaného zásahu nebo je pohřešován
PODMÍNKY PŘEPRAVNÍ SMLOUVY - podmínky, za kterých se uskutečňuje letecká doprava cestujících a přeprava zavazadel v souladu s Leteckým přepravním řádem
POPLATEK Z PROHLÁŠENÉ HODNOTY - poplatek vycházející z celkové hodnoty zavazadla prohlášené cestujícím před odletem
PLACENÍ PŘEDEM - způsob platby za přepravu zboží, při němž odesilatel hradí letecké přepravné a jiné poplatky v místě odletu. Jiné poplatky v místě příletu hradí příjemce
POZEMNÍ DOPRAVA - je doprava cestujících, přeprava zavazadel a zboží mezi městskou výpravnou leteckého dopravce a letištěm místa odletu nebo doprava cestujících autobusy nebo vlakem v případě řešení nepravidelnosti letecké dopravy
PRAVIDELNÁ DOPRAVA - letecká doprava prováděná podle letového řádu
PROHLÁŠENÁ HODNOTA – prohlášená hodnota zavazadla (včetně jeho obsahu), která představuje vyšší hodnotu, než je limit odpovědnosti dopravce
PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS ODLETU - čas, kdy se předpokládá odlet letadla podle letového řádu
PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PŘÍLETU - čas, kdy je očekáván přílet letadla na letiště podle letového řádu
PŘERUŠENÍ LETU - ukončení letu v bodě mezipřistání nebo v kterémkoliv bodě po trati
PŘESPOČETNÉ ZAVAZADLO - zavazadlo, které svojí hmotností přesahuje povolenou volnou hmotnost zavazadla, popř. povolený počet kusů zavazadel u kusového systému
REKLAMACE - písemný požadavek na odškodnění při nedodržení podmínek přepravní smlouvy leteckým dopravcem
REKONFIRMACE – opětovné potvrzení již zajištěného (rezervovaného) místa
REZERVACE (KNIHOVÁNÍ) - zajištění místa v letadle pro cestujícího, přespočetná zavazadla nebo přepravní kapacity pro zboží
SDR (SPECIAL DRAWING RIGHT) – měnová jednotka definovaná Mezinárodním měnovým fondem
SMĚROVÁNÍ - přehled průběhu letecké cesty podle jednotlivých linek a letišť, který je uveden v letence
ŠKODY NA ZAVAZADLE A NA ZBOŽÍ - POŠKOZENÍ ZAVAZADLA - změna stavu zavazadla vlivem fyzických nebo chemických zásahů, které částečně zavazadlo znehodnocují
ZNIČENÍ ZAVAZADLA - změna stavu zavazadla/zboží následkem fyzických nebo chemických zásahů, kdy je zavazadlo zcela znehodnoceno
NEÚPLNÉ ZAVAZADLO - změna stavu zavazadla, kdy do místa určení dojde pouze část zavazadla
TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ - mezilehlé letiště, které je v letence/leteckém nákladním listu označeno jako bod, ve kterém cestující přestupuje z jedné linky na jinou linku stejného nebo jiného dopravce nebo ve kterém se předá zboží z jedné linky na jinou linku stejného nebo jiného dopravce
TRANZITNÍ LETIŠTĚ - letiště mezipřistání, které není uvedeno v letence/leteckém nákladním listu v rubrice pro směrování
VÍZUM - Dokument povolující vstup a nařizující opuštění v určitém období území státu,který vízum vydal.Vízum bývá vymezeno také důvodem pobytu.Obvykle jde o razítko nebo štítek vlepený do pasu, některé státy vydávají víza jako samostatný dokument (list papíru)
AMBASÁDA NEBOLI VELVYSLANECTVÍ – instituce zastupující jiný stát na území České republiky Konzulát – oddělení ambasády, které vyřizuje víza pro pobyt na svém území a pro své občany žijící v ČR zajišťuje vydávání různých dokumentů
ZVACÍ DOPIS NEBOLI POZVÁNÍ – dokument potvrzující  pozvání žadatele o vízum do cizí země za určitým účelem na určité období, vystaveno obchodním partnerem, známým nebo rodinným příslušníkem žadatele, nejčastěji prostřednictvím oficiálního úřadu na území státu,kam je o vízum žádáno
ZAPSANÉ ZAVAZADLO - zavazadlo, které je po dobu letu uloženo v zavazadlovém prostoru letadla a je zapsáno v letence cestujícího
ZPRÁVA O PŘEDPLACENÉM JÍZDNÉM (PTA) - písemné oznámení, že osoba v určitém místě zaplatila dopravné pro jinou osobu v jiném místě
ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ - dopravné, které je poskytováno podle zvláštních pravidel a určitých podmínek stanovených dopravcem
DIAKRITIKA - Při vyplňování osobních údajů doporučujeme nepoužívat dikaritiku. Někteří, zvláště low cost, dopravci mohou díky špatnému přepisu diakritiky letenku vystavit na špatné údaje, které vzniknou nepřečtením některých znaků, které oni, jako zahraniční společnost, ve svém jazyce nemají, nebo u jmen nepoužívají.

§ 2 ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Obecná ustanovení
Podrobné přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží (dále jen "Podmínky") se vztahují na veškerou pravidelnou a nepravidelnou vnitrostátní a mezinárodní dopravu cestujících, zavazadel a zboží, kterou provádějí dopravci, včetně služeb s touto dopravou a přepravou souvisejících, jakožto i proces koupi letenky u IATA agenta.

2. Doprava nebo přeprava zdarma
Jde-li o dopravu nebo přepravu prováděnou zdarma, má dopravce právo vyloučit zcela nebo zčásti platnost těchto Podmínek.

3. Smlouva o přepravě
Smlouva o přepravě je uzavřena prostřednictvím IATA agenta (Asiana) mezi cestujícím a leteckou společností operující příslušné lety. Podmínky této smlouvy se řídí přepravními a obchodními podmínkami dané letecké společnosti. Smlouva je uzavřena v okamžiku vystavení letenky.

4. Podmínky poskytování služeb
Nákupem našich služeb souhlasíte s tarifními podmínkami, podmínkami rezervace hotelu, podmínkami cestovních a doplňkový služeb uvedených při nákupu našich produktů. Podmínky mohou být v angličtině. Pokud podmínkám nerozumíte nebo s nimi nesouhlasíte, nedokončujte objednávku na našich webových stránkách.

1.2 Všeobecné přepravní podmínky pro cestující a zavazadla v letecké dopravě

§ 3 LETENKA

1. Obecná ustanovení
Dopravce nepřijme k dopravě osobu, která nemá platnou letenku. Letenka je nepřenosná. Cestující musí na požádání dopravce nebo jiných oprávněných orgánů předložit letenku dopravci. Lety musí být využity v pořadí uvedeném na letence cestujícího, nelze vynechat část cesty, v takovém případě dojde ke zrušení celé letenky.

2. Závadnost letenky
Dopravce má právo odmítnout cestujícího v případě, že:

 1. předložená letenka je poškozená
 2. údaje v letence jsou měněny jinou osobou než dopravcem nebo schváleným prodejním zástupcem
 3. letenka je předložena bez platného kuponu pro cestujícího
 4. se jedná o podezřelý doklad (letenka) je uvedena v databázi podezřelých dokladů.

3. Platnost letenky
Letenka opravňuje cestujícího k dopravě z letiště místa odletu na letiště místa určení podle směru cesty a tarifu uvedeného v letence. Pokud podmínky použitého tarifu nestanoví kratší lhůtu, platí letenka 1 rok ode dne nastoupení prvního úseku cesty, a jestliže nebyl použit ani jeden z letových kuponů, 1 rok ode dne vydání letenky.

Každý letový kupon opravňuje k dopravě v den a pro let, na který bylo zajištěno místo. Byla-li vydána letenka bez data letu, může být pro cestujícího zajištěno místo jen podle prostorových možností požadovaného letu. Nemůže-li dopravce zajistit cestujícímu dříve potvrzené místo v letadle nebo dojde-li k odložení letu v době platnosti letenky, prodlouží se platnost letenky do doby, kdy dopravce bude moci uskutečnit dopravu.

4. Ztráta nebo odcizení letenky
V případě, kdy cestující zjistí, že letenku ztratil nebo mu byla odcizena, může mu být náhradou za ztracenou nebo odcizenou letenku vystaven duplikát původního dokladu. V takovém případě je cestující povinen uhradit dopravci náklady spojené s vystavením duplikátu a dále se písemně zaručit, že uhradí dopravci případné škody a ztráty, které by mohly vzniknout zneužitím původního ztraceného dokladu.

§ 4 PŘERUŠENÍ CESTY

Přerušení cesty je možné pouze tehdy, umožňují-li to podmínky příslušného tarifu. Přerušení cesty musí být vyznačeno v letence.

§ 5 JÍZDNÉ

1. Obecná ustanovení
Pro dopravu, na kterou se vztahují tyto Podmínky, jsou závazné sazby jízdného vyhlášené dopravcem jako platné v den vystavení letenky. Jestliže mezi dvěma místy nebylo uveřejněno jízdné, použije se kombinované jízdné. Letenka vystavená za zvláštní jízdné může být použita pouze za podmínek stanovených pro toto jízdné. Jakákoliv změna směrování nebo data odletu může znamenat změnu jízdného. Cena přepravy na letiště, cena přepravy mezi letišti v místě přestupu na cestě do konečné destinace (např. Londýn Heathrow-Londýn Gatwick apod.) nebo přeprava z letiště nejsou zahrnuty v ceně letenky.

2. Placení jízdného
Jízdné se platí hotovostně či bezhotovostně v měně přijímané IATA agentem. V případě platby platební kartou letenek KLM, Air France a Jet Airways Vám bude Asiana účtovat poplatek 125 Kč (5 Eur) za každou letenku.

3. Ostatní taxy a poplatky
Cestující je povinen kromě jízdného zaplatit taxy a poplatky související s leteckou dopravou, které jsou stanoveny nebo schváleny oprávněnými státními orgány. V případě jakékoliv změny výše tax a poplatků v době mezi vystavením letenky a začátkem cesty, bude příslušný rozdíl dodatečně vybrán, nebo vrácen. Cestující je povinen informovat se o možných výjimkách, kdy let. taxa je vybírána přímo v místě odletu.

4. Cena zavazadla
V ceně letenky nemusí být zahrnuté zavazadlo. Cestující je sám povinen se informovat na tuto skutečnost a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

§ 6 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA

1. Obecná ustanovení
Cestující, který má letenku nebo letový kupon bez data letu, nebo který žádá změnu data letu, nemá právo na přednostní zajištění místa.

2. Podmínky pro zajištění místa
Agent provede zajištění místa na konkrétní let bezplatně. Zajištění místa je nezávazné, dokud dopravce nevystaví platnou letenku, doklad "Příkaz k úhradě" (MCO) nebo doklad "Oznámení o předplaceném jízdném" (PTA) s uvedením pevně zajištěného místa. Agent má právo zrušit zajištěné místo bez předchozího oznámení, nezakoupí-li si cestující na zajištěné místo letenku do doby stanovené agentem. V případě platby bankovním převodem, musí být peníze na účtu IATA agenta dostatečně včas před maximální lhůtou pro vystavení letenky.

3. Přidělování míst v letadle
Dopravce nemůže z bezpečnostních nebo provozních důvodů zajistit, že bude cestujícímu přiděleno v letadle požadované místo. Nedostaví-li se cestující k odbavení do stanovené doby nebo nemá-li potřebné doklady nebo není-li způsobilý vykonat let, má dopravce právo zrušit zajištěné místo.

4. Zrušení místa
Za nepoužití nebo zrušení pevně zajištěného místa může být vybírán stornovací poplatek za podmínek stanovených agentem a použitým jízdným. V zájmu cestujícího je informovat se o podmínkách tarifu před vystavením letenky.

5. Rekonfirmace (znovupotvrzení) místa
Dopravce má právo na určených linkách vyžadovat rekonfirmaci místa. Pokud toto cestující neučiní do stanovené doby, dopravce má právo zrušit zajištěné místo.

§ 7 POVINNOSTI CESTUJÍCÍCH PŘI LETECKÉ DOPRAVĚ

1. Cestující je povinen před zakoupením letenky a před nástupem do letadla na vyzvání pracovníka IATA agenta nebo dopravce nebo státních orgánů prokázat svou totožnost a předložit příslušné cestovní doklady.

2. Při koupi letenky je cestující povinen informovat leteckého dopravce prostřednictvím IATA agenta o svých zdravotních potížích, které by mohly zkomplikovat jeho dopravu nebo negativně ovlivnit průběh letu.

3. Cestující je povinen podrobit se bezpečnostní kontrole včetně svých zapsaných a nezapsaných zavazadel.

4. Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující u sebe zbraně, střelivo, nože, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty) a všechny další předměty bodné a sečné povahy. Tyto předměty musí být uloženy pouze v zapsaném zavazadle. Dopravce se zříká jakékoliv odpovědnosti za zadržení těchto předmětů. Látky nebezpečné povahy (výbušniny a střelivo, hořlaviny, žíraviny, stlačené plyny, jedy nebo toxické a infekční materiály, okysličující látky, radioaktivní materiál, magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží) lze přepravovat pouze jako zboží za zvláštních přepravních podmínek.

5. Cestující je povinen zachovávat opatrnost přiměřenou povaze leteckého provozu a dbát pokynů dopravce zejména při:

 • odbavování, shromažďování a pohybu v prostorách pro cestující
 • nastupování a vystupování z letadla
 • ukládání oděvů a nezapsaných (kabinových) zavazadel v letadle.

6. Cestující je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost letecké dopravy, rušit nebo obtěžovat ostatní cestující nebo být příčinou jejich stížností, bránit řádnému výkonu povinností pracovníků dopravce, poškodit majetek dopravce nebo cestujících, zdržet se nadměrného požívání alkoholu na palubě letadla.

7. Cestující je dále povinen:

 • dostavit se k odbavení a ke splnění všech požadovaných formalit a odbavovacích procedur dostatečně včas, nejpozději však do doby stanovené dopravcem. Cestující si ve vlastním zájmu vyžádá tuto informaci u IATA agenta.
 • na výzvu pracovníka dopravce nebo na pokyn světelným panelem se při vzletu a přistání, případně během letu, připoutat bezpečnostními pásy,
 • na požádání pracovníka dopravce si přesednout na určené sedadlo, je-li to z provozních důvodů nutné,
 • dodržovat zákaz kouření na palubách všech letadel. Porušení zákazu může být trestáno pokutou až do výše 100.000,- Kč,
 • za letu nepoužívat dopravcem stanovená osobní elektronická zařízení a přístroje, které svým provozem mohou negativně ovlivnit funkce a provoz elektronických přístrojů a zařízení letadla. Porušení tohoto zákazu může být trestáno pokutou až do výše 100.000,- Kč,
 • při poškození jeho zdraví za letu podrobit se nezbytné první pomoci, sdělit posádce požadované osobní a zdravotní údaje a podrobit se následnému lékařskému vyšetření,
 • uhradit dopravci všechny náklady za ztráty a škody, které mu cestující způsobil nebo zapříčinil svým nepřiměřeným jednáním (např. poškození interiéru letadla, ilegální přeprava nebezpečných zvířat, zboží atd.),
 • za letu bezpodmínečně se podřídit pokynům velitele (kapitána) letadla a palubního personálu,
 • podrobit se předepsané bezpečnostní osobní prohlídce prováděné orgány státní správy nebo pověřenými organizacemi,
 • přizpůsobit svůj oděv a zevnějšek tak, aby odpovídal standardu letecké dopravy.

§ 8 POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI LETECKÉ DOPRAVĚ

1. Dopravce je povinen zajistit, aby cestující byli seznámeni s umístěním a způsobem použití:

 • bezpečnostních pásů,
 • nouzových východů a zařízení, určených pro společné použití,
 • záchranných vest a kyslíkových přístrojů, jestliže jsou tyto prostředky pro použití cestujícími předepsány,
 • jiných nouzových zařízení, určených pro individuální použití.

2. Cestující musí být seznámen se zákazem kouření a používání elektronických přístrojů na palubě letadla, jehož porušení může být trestáno pokutou až do výše 100.000,- Kč.

3. V případě potřeby je dopravce povinen poučit cestující o nouzových postupech vhodných pro danou situaci.

4. Dopravce je povinen zajistit možnost upoutání cestujících bezpečnostními pásy při vzletu, přistání, turbulenci a kdykoliv na výzvu velitele (kapitána) letadla a poučit cestujícího o ukládání jeho věcí v letadle.

§ 9 ODMÍTNUTÍ A VYLOUČENÍ OSOB Z DOPRAVY

1. Obecná ustanovení
Dopravce může odmítnout dopravu cestujícího:

 1. vyžadují-li to předpisy dopravce o provádění letů,
 2. dojde-li ze strany cestujícího k porušení předpisů platných v zemi odletu, příletu nebo přeletu,
 3. je-li cestující stižen přenosnou nemocí, která podléhá povinnému hlášení, trpí závažnou nemocí, jejíž náhlé projevy by mohly negativně ohrozit bezpečnost cestujících a letu nebo nemůže-li se cestující pro svůj tělesný nebo duševní stav starat sám o sebe a nemá s sebou doprovod, který mu potřebnou péči poskytne,
 4. porušuje-li svým chováním bezpečnost dopravy nebo veřejný pořádek nebo není-li vhodně oblečen,
 5. dojde-li k porušení kterékoliv z povinností, které jsou uvedeny v § 7, zejména s ohledem na bezpečnost letecké dopravy

2. Nárok cestujícího na odškodnění
Cestujícímu, který byl odmítnut nebo vyloučen z dopravy podle odstavce 1 písmene a) předchozího ustanovení, se jako náhrada za neprovedenou dopravu buď vrátí jízdné nebo jeho poměrná část připadající na neproletěný úsek letu nebo se mu nabídne náhradní doprava jiným letadlem nebo jiným druhem dopravy. Dojde-li k vyloučení cestujícího z dopravy z jiných důvodů, odečte se od náhrady za neprovedenou dopravu poplatek podle § 6 odstavce 4 těchto Podmínek.

§ 10 PODMÍNĚNÉ PŘIJETÍ K DOPRAVĚ OSOB A DOPROVOD DĚTÍ

1. Podmíněné přijetí k dopravě
Doprava cestujícího, jemuž by vzhledem k jeho tělesnému, duševnímu stavu či věku hrozilo při letecké dopravě nebezpečí újmy na zdraví nebo jiná škoda, se provádí s podmínkou, že dopravce neodpovídá za případné zranění, onemocnění či jinou újmu na zdraví včetně úmrtí cestujícího a za škodu na věcech, které má cestující u sebe, došlo-li by k takové újmě nebo škodě v souvislosti nebo následkem dopravy.

Při dopravě nemocného cestujícího a těhotných žen (avšak max. do konce 34. týdne těhotenství) je třeba předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopen letecké dopravy. Cestující je povinen vyzvednout formulář při nákupu letenky. Doprava těhotných žen od 34. týdne těhotenství je na vlastní riziko ženy a dítěte a letecký dopravce se zříká jakékoliv odpovědnosti. Dopravce má právo z bezpečnostních důvodů odmítnout dopravu tělesně či duševně postiženého cestujícího bez doprovodu. Nemocný cestující musí mít při nákupu letenky na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že je schopen letecké dopravy. V případě náhlého úmrtí cestujícího za letu budou jeho pozůstatky vyloženy z letadla na nejbližším letišti a protokolárně předány kompetentním místním orgánům k dalšímu šetření a objednání náhradní dopravy.

2. Doprava nedoprovázených dětí
Děti ve věku od 8 do 12 let mohou cestovat samy za předpokladu, že na letiště odletu jsou doprovázeny dospělou osobou a dopravce musí od ní obdržet písemné prohlášení na předepsaném formuláři, že jiná dospělá osoba bude děti očekávat na letišti místa určení. Formuláře jsou k dispozici v prodejních kancelářích IATA agenta. Nedoprovázené dítě musí mít všechny požadované cestovní doklady. Dopravce může požadovat, aby věk dítěte byl věrohodně prokázán. Při letu "low cost" dopravcem je nutné se řídit jejich podmínkami.

3. Podrobnější podmínky dopravy výše uvedených kategorií cestujících sdělí IATA agent.

§ 11 ZAVAZADLA

1. Obecná ustanovení
Zavazadla se přepravují jako zapsaná a nezapsaná. Cestující má právo na bezplatnou přepravu zavazadel podle dalších ustanovení těchto Podmínek.

Doporučujeme si zkontrolovat možnost online odbavení, následné odbavení na letišti může být zpoplatněné.

 • Pokud máte technické problémy s odbavením zavazadel na stránkách dopravce, ujistěte se, že je na vaší straně technicky vše v pořádku.
 • V případě, že je problém na straně dopravce, je nutné kontaktovat přímo leteckou společnost.
 • Za technické problémy při online odbavení, které vznikly na straně systémů dopravce, neneseme žádnou odpovědnost


2. Zapsaná zavazadla
Každý dopravce může mít stanovený vlastní váhový limit pro zapsané zavazadlo. Tuto informaci si cestující ověří u IATA agenta. Jako zapsaná zavazadla se přijímají k přepravě dobře uzavřené a uzamčené kufry nebo jiná pevná uzavíratelná zavazadla. Se souhlasem dopravce mohou být převzaty k přepravě též jiné předměty. Za přepravu nestandardního zavazadla (viz bod 4) níže) může být vybírán dodatečný servisní poplatek.

Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Jako zapsaná zavazadla lze též přepravovat ve vhodných obalech potraviny a malá živá zvířata dle vnitřních předpisů dopravce. Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě pobytu (např. název a adresa hotelu, adresa trvalého pobytu apod.). Jméno uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v letence a v cestovním dokladu. Zavazadla, včetně zavazadel s uzávěrem na zip, musí být uzamčena, aby během přepravy nedošlo k jejich otevření. Dopravce neodpovídá za zavazadlo, které nebylo ihned po příletu vyzvednuto.

Zapsaná zavazadla se přepravují v nákladovém prostoru letadla a přepraví se zpravidla týmž letadlem jako cestující. Není-li taková přeprava možná, uskuteční se nejbližším možným spojením. Přepravu zavazadel a věcí, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob nebo majetku a dále zavazadel a věcí, které by mohly být při letecké přepravě snadno poškozeny nebo jejichž obal je nevyhovující, může dopravce odmítnout před odletem nebo kdykoliv během cesty.

Při cestě do/z USA, US teritorií a Kanady má dospělý cestující v cestovní třídě C (Business) nárok na bezplatnou přepravu dvou kusů zapsaných zavazadel, kde součet všech tří rozměrů každého z nich nepřesahuje 158 cm a hmotnost každého z nich nepřesahuje 32 kg. V cestovní třídě Y (Travel) má dospělý cestující nárok na bezplatnou přepravu jednoho kusu zavazadla, kde součet všech tří rozměrů nepřesahuje 158 cm a hmotnost nepřesahuje 23 kg. Dítě ve věku do 2 let (které nemá nárok na rezervaci vlastního sedadla) má nárok na přepravu 1 kusu zavazadla, jehož součet všech tří rozměrů nepřesahuje 115 cm a hmotnost nepřesahuje 10 kg, a složeného dětského kočárku. Dítě ve věku od 2 do 12 let má nárok na přepravu zavazadel ve stejném rozsahu jako dospělý cestující. Na ostatních linkách má dospělý cestující nárok na bezplatnou přepravu volné hmotnosti zapsaných zavazadel dle podmínek dané letecké společnosti. Cenné, křehké či snadno rozbitné předměty (např. hudební nástroje, lustry apod.), které jsou zabalené v ochranném obalu, si cestující může vzít do kabiny pro cestující jako zavazadlo a přepravit na samostatné sedačce. Pro takové zavazadlo musí mít cestující předem potvrzené místo společně s místem pro cestujícího. Při rezervaci místa pro zavazadlo musí být oznámeny jeho rozměry a hmotnost. Pro bezpečnou přepravu v sedačce nesmí zavazadlo přesáhnout hmotnost 20 kg a rozměry nesmí přesáhnout šířku 42 cm, hloubku 41 cm a výšku 80 cm u všech typů letadel. Za přepravu zavazadla na sedačce bude vybrán poplatek ve výši použitelného tarifu pro dospělého cestujícího. Každý dopravce může mít stanovený vlastní váhový limit pro zapsané zavazadlo. Tuto informaci si cestující ověří u IATA agenta.

3. Nezapsaná zavazadla (kabinová zavazadla)
Kabinové zavazadlo u váhového i kusového systému může mít maximální délku 56 cm, maximální šířku 45 cm a maximální hloubku 25 cm, avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm. Cestující může mít u sebe pouze 1 kus kabinového zavazadla o hmotnosti maximálně 5 kg, pokud vnitřní předpis dopravce nestanoví jinak. Dopravce je oprávněn se přesvědčit o hmotnosti a rozměrech zavazadla.

Bezplatně se dále přepravují v kabině pro cestující níže uvedené předměty pro osobní použití, které má cestující u sebe a sám si je opatruje:

 • malá dámská kabelka,
 • kabát, šál nebo přikrývka,
 • deštník nebo vycházková hůl,
 • fotoaparát nebo videokamera nebo dalekohled nebo malý osobní počítač nebo mobilní telefon,
 • košík pro dítě a jídlo pro dítě na dobu letu,
 • berle a ortopedické přístroje pro invalidní cestující.

Bezplatně se také přepravuje zcela složitelný vozík pro invalidní osoby, který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla.

4. Zvláštní druhy zavazadel
Pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených lze přepravovat:

 • sportovní výstroj nebo jiné nestandardní nebo nadrozměrné zavazadlo;
 • živá zvířata pouze do těch míst, kam je to platnými předpisy povoleno;

Některá zvířata mohou být přepravena za příslušný poplatek v kabině pro cestující nebo jako zapsané zavazadlo v zavazadlovém prostoru letadla v dostatečně velké a pevné schráně s nepropustným dnem. V kabině pro cestující se mohou malá zvířata přepravovat ve schráně o maximálních rozměrech nepřesahujících délku 48 cm, šířku 32 cm a výšku 29 cm. Celková hmotnost schrány se zvířetem nesmí přesáhnout 8 kilogramů. Zdarma a bez schrány se kromě toho může přepravovat v kabině letadla slepecký pes, doprovází-li nevidomou, hluchou či jinak postiženou osobu a pes určený pro záchranu lidských životů. Tito psi musí být opatřeni postroji, vodítkem, potvrzením o výcviku a požadovanou dokumentací, dále je doporučen náhubek pro psa pro použití v případě nutnosti.

Přeprava zbraní a střeliva
Zbraně všeho druhu mohou být přijaty k letecké přepravě jen do těch míst, kam je to platnými předpisy povoleno. Musí být nenabité a umístěny pouze v nákladovém prostoru. Střelivo, které je svým charakterem výbušnina, patří mezi tzv. nebezpečný náklad a může být přepraveno pouze jako letecké zboží podle podmínek pro přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava diplomatických zavazadel je povolena diplomatickým kurýrům v kabině pro cestující.

5. Přeprava přespočetných zavazadel
Při použití tzv. kusového systému odbavení zavazadel do/z USA, US teritorií a Kanady se za každý kus zavazadla navíc nebo za překročení velikosti nebo hmotnosti zavazadla platí pevně stanovený poplatek podle místa určení.
Zavazadla na ostatních linkách, která mají větší hmotnost než je povolena pro zavazadla (přespočetná zavazadla), budou přepravena podle kapacitních možností dopravce a bude za ně účtováno přepravné podle hmotnosti určené sazbou za 1 kg na základě tarifu dopravce.

6. Prohlídka zavazadel
Dopravce se může v přítomnosti cestujícího přesvědčit o obsahu jeho zavazadel. Není-li cestující přítomen, je dopravce oprávněn za přítomnosti alespoň jednoho svědka, který není pracovníkem dopravce, otevřít zavazadlo cestujícího, má-li za to, že obsahuje předměty vyloučené z přepravy nebo jejichž přeprava vyžaduje zvláštní režim.

7. Nedoprovázená zavazadla
Přeprava nedoprovázených zavazadel se řídí zvláštními předpisy dopravce.

8. Zavazadla s prohlášenou hodnotou
Cestující má možnost prohlásit hodnotu zapsaného zavazadla vyšší, než je hodnota odpovědnosti leteckého dopravce za předpokladu, že jsou pro toto vytvořeny dopravcem tarifní podmínky.

9. Výdej zapsaných zavazadel

 1. cestující je povinen vyzvednout si zavazadla ihned po příletu,
 2. vyzvednout zavazadlo může držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky, která byla k zavazadlu vystavena. Dopravce není povinen zjišťovat, je-li držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky oprávněn převzít zavazadlo a neodpovídá za ztrátu, škodu, či jiné výlohy, které by vznikly cestujícímu v této souvislosti,
 3. poškození, nevydání nebo ztrátu zavazadla je nutno ohlásit ihned při převzetí zavazadla dopravci, který je povinen o tom sepsat zápis. Jinak se předpokládá, že zavazadlo bylo vydáno v řádném stavu,
 4. při pozdějším ohlášení škody musí cestující prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou.

10. Rozměry, váha a počet povolených zavazadel

Řídí se podmínkami dopravce. Low cost dopravci mohou požadovat poplatky za každé zavazadlo.

§ 12 LETOVÝ ŘÁD

1. Letový řád
Dopravce vyvine maximální úsilí za účelem provedení dopravy cestujících a jejich zavazadel v souladu s letovým řádem platným v den letu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Dopravce neodpovídá za nepřímé a následné škody.

2. Nepravidelnosti v letecké dopravě
Pokud je u pravidelného dopravce let zpožděn, zrušen, nebo pokud dopravce není schopen zajistit předem potvrzené místo a cestující nemůže být dopraven do konečného místa určení, nebo zmešká návaznou linku s potvrzenou rezervací místa, je dopravce povinen v souladu s nařízením Evropského parlamentu číslo 261/2004 buď:

 1. z vážných příčin nezávislých na dopravci (z důvodu tzv. "vyšší moci", např. povětrnostní podmínky, technické důvody nezaviněné dopravcem, válečný konflikt, stávka organizace poskytující služby dopravci apod.) může dopravce let odložit, zpozdit, zrušit, ukončit, přesměrovat, změnit typ letadla nebo se dát zastoupit jiným dopravcem, aniž by mu z toho plynula další odpovědnot, kromě povinnosti zajistit dopravu jinýmy letadly nebo jinými dopravními prostředky nebo vrátit jízdné
 2. pokud je let odložen, zpožděn, zrušen nebo je změněn typ letadla vlivem okolností, které jsou zaviněny dopravcem, a dopravce není schopen zajistit předem potvrzené místo, cestující může vystoupit na předem stanovené místo nebo konečném místě určení, nebo pokud okolnosti způsobí, že cestující zmeška rezervované spojení, je dopravce povinen buď
  1. dopravit cestujícího pravidelnou linkou, kde je volné místo nebo
  2. přesměrovat cetujícího do konečného místa určení vyznačeného na letence nebo platný úsek pravidelné linky nebo pravidelnou linkou jiného leteckého dopravce nebo zajistit pro cestujícího pozemní dopravu. Jestliže částka za jízdné, platba za přespočetná zavazadla a jiné služby spojené se změnou cesty překročí hodnotu zaplacené letenky nebo její části, nebude dopravce od cestujícího požadovat dodatečné jízdné nebo jiné poplatky a vyplatí cestujícímu rozdíl, pokud jízdné a poplatky za změněnou cestu budou nižší nebo
  3. vrátit jízdné v souladu s ustanovením § 13 těchto Podmínek a nebude už mít vůči cestujícímu žádné další závazky,
  4. poskytnout cestujícímu s potvrzenou rezervací, který nebyl přijat k dopravě z důvodů nedostatku kapacity v letadle příslušnou náhradu stanovenou předpisem dopravce.
 3. dopravce neodpovídá za chyby a opomenutí v letových řádech nebo jiných informacích poskytnutých zaměstnanci nebo agenty dopravce o datech a časech odletů a příletů a o provozu letadel, s výjimkou případů, kdy dopravce je si vědom, že jeho jednáním nebo opomenutím nastane pravděpodobná škoda.

§ 13 VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

1. Obecná ustanovení
Vrácení jízdného neboli refundace se řídí těmito přepravními podmínkami a tarifními podmínkami platnými pro příslušné jízdné v době zakoupení letenky. Refundace je prováděna pouze dopravcem, který vystavil letenku nebo agentem, který je k tomu oprávněn. Cestující je povinen se ve vlastním zájmu informovat o podmínkách tarifu ještě před zakoupením letenky. Při vrácení jízdného bude dodržen způsob platby. IATA agent může požadovat, aby osoba, která žádá vrácení jízdného, podala písemnou žádost.

V případě, že dopravce nemůže splnit podmínky dopravy dle dopravní smlouvy nebo kdy cestující žádá změnu některé z podmínek dopravy, je IATA agent oprávněn na základě domluvy s dopravcem poskytnout cestujícímu náhradu za nepoužitou letenku nebo její část. Vrácené jízdné bude vyplaceno oprávněné osobě jen tehdy, odevzdá-li dopravci letenku s nepoužitými letovými kupony, kuponem pro cestujícího, popř. i palubní vstupenku. Dopravce poskytne prostřednictvím IATA agenta náhradu buď osobě uvedené na letence, nebo osobě, která za tuto letenku zaplatila, a předloží o tom důkaz.

Refundace poskytnutá osobě, která předložila doklad o zaplacení a nevyužité letové kupóny ve smyslu výše uvedených ustanovení, je považována za řádnou refundaci a zprošťuje IATA agenta jakékoliv odpovědnosti či následných nároků na další refundace.

2. Vrácení jízdného z důvodů nezaviněných cestujícím
Pokud cestující nemohl nastoupit cestu, na kterou měl zakoupenou letenku, z důvodů, které jsou na straně dopravce, dopravce vrátí cestujícímu jízdné bez ohledu na podmínky zakoupeného jízdného

Vrácení se provede:

 1. nebyla-li cesta uskutečněna vůbec, vrátí se jízdné v plné výši,
 2. byla-li uskutečněna část cesty, vrátí se poměrná část jízdného připadající na úsek letu z místa, kde došlo ke zrušení letu na letiště určení, které je uvedeno v letence. (Maximálně lze vrátit hodnotu jednosměrného jízdného na zrušeném úseku cesty).

3. Vrácení jízdného na žádost cestujícího
Pokud cestující požádá o vrácení jízdného z jiných důvodů než uvedených v bodě 2 tohoto paragrafu nebo žádá o výměnu letenky či jiného dokladu, je IATA agent oprávněn vybrat storno poplatek(manipulační poplatek IATA agenta) a storno poplatky dle podmínek tarifu včetně storno poplatků z letištních tax (např.palivová taxa) . Manipulační poplatek (storno poplatek IATA agenta) představuje průměrné náklady spojené s vystavením a rezervací, poštovné a telekomunikační poplatky a náklady za účetní operace s tím spojené. Vrácení jízdného se provádí podle těchto zásad:

 1. v případě žádosti o refundaci jízdného za letenku, na kterou se neuskutečnila žádná část dopravy, se vrátí celá částka zaplacená za dopravu, snížená o manipulační poplatek a případný storno poplatek dle podmínky tarifu včetně storno poplatků z letištních tax.
 2. v případě refundace jízdného za letenku, která již byla částečně proletěna, bude vrácena částka odpovídající rozdílu mezi zaplaceným jízdným a jízdným za dopravu již uskutečněnou