Všeobecné přepravní a obchodní podmínky

Aktualizováno 10. 9. 2019 | Marek Jan

Přepravní podmínky pro cestující a zavazadla v letecké přepravě

1.1 Všeobecně

§ 1 DEFINICE

ASIANA - (IATA AGENT) - společnost akreditovaná leteckými společnostmi prostřednictvím organizace IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) pro prodej přepravních cenin v letecké dopravě  jiným osobám nebo organizacím
DOPRAVCE - letecký podnik provozující dopravu osob, přepravu zavazadel, zboží a pošty na podkladě letenek a nákladních listů
EMBARGO - zákaz letecké dopravy cestujících a přepravy zboží (nebo určitých druhů zboží) po určitou dobu na linkách vyhlášených dopravcem
KUSOVÝ SYSTÉM - odbavování zavazadel podle počtu kusů platí při cestách do/z USA, US teritorií a Kanady
IATA - International Air Transport Association - mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO – International Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace pro civilní letectví
KOMBINOVANÉ JÍZDNÉ - vytvoření jízdného pomocí sloučení dvou nebo více tarifů
LETECKÉ DOPRAVNÉ (JÍZDNÉ) - částka uvedená v letence jako cena za leteckou dopravu cestujícího
MÍSTO ODLETU - letiště, na kterém v souladu s letenkou začíná letecká doprava cestujících a přeprava zavazadel
MÍSTO URČENÍ - letiště, na kterém v souladu s letenkou končí letecká doprava cestujících a přeprava zavazadel
LETENKA - cestovní a zavazadlový lístek, vystavený dopravcem nebo jeho agentem cestujícímu, podle kterého se provádí doprava cestujícího a přeprava jeho zavazadel
MEZINÁRODNÍ LETECKÁ DOPRAVA - letecká doprava, při níž místo odletu a místo určení (bez ohledu na transfer nebo zpoždění během dopravy) jsou v různých státech, nebo v tomtéž státě s dohodnutou zastávkou v jiném státě.
MONTREALSKÁ ÚMLUVA - Úmluva o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě, podepsaná v Montrealu dne 28. 5. 1999
NEDOPROVÁZENÉ DÍTĚ - dítě ve věku od 5. do 12. narozenin, které není doprovázeno osobou starší 15 let
NEDOPROVÁZENÉ ZAVAZADLO - zavazadlo přepravované na letecký nákladní list za zbožový tarif podle zvláštních podmínek
NEPRAVIDELNÁ (CHARTEROVÁ) DOPRAVA - letecká doprava prováděná mimo letový řád
NEPRAVIDELNOSTI V OSOBNÍ DOPRAVĚ - nedodržení letového řádu
NEZAPSANÉ ZAVAZADLO (KABINOVÉ) - zavazadlo, které si cestující může vzít s sebou do kabiny letadla a po celou dobu cesty se o ně sám stará (viz § 11, bod 3)
PÁTRÁNÍ - proces pátrání po nedoručených zavazadlech, které provádí dopravce
PODEZŘELÝ DOKLAD - doklad, který byl ztracen, odcizen, padělán, jeví známky nekvalifikovaného zásahu nebo je pohřešován
PODMÍNKY PŘEPRAVNÍ SMLOUVY - podmínky, za kterých se uskutečňuje letecká doprava cestujících a přeprava zavazadel v souladu s Leteckým přepravním řádem
POPLATEK Z PROHLÁŠENÉ HODNOTY - poplatek vycházející z celkové hodnoty zavazadla prohlášené cestujícím před odletem
PLACENÍ PŘEDEM - způsob platby za přepravu zboží, při němž odesilatel hradí letecké přepravné a jiné poplatky v místě odletu. Jiné poplatky v místě příletu hradí příjemce
POZEMNÍ DOPRAVA - je doprava cestujících, přeprava zavazadel a zboží mezi městskou výpravnou leteckého dopravce a letištěm místa odletu nebo doprava cestujících autobusy nebo vlakem v případě řešení nepravidelnosti letecké dopravy
PRAVIDELNÁ DOPRAVA - letecká doprava prováděná podle letového řádu
PROHLÁŠENÁ HODNOTA – prohlášená hodnota zavazadla (včetně jeho obsahu), která představuje vyšší hodnotu, než je limit odpovědnosti dopravce
PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS ODLETU - čas, kdy se předpokládá odlet letadla podle letového řádu
PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PŘÍLETU - čas, kdy je očekáván přílet letadla na letiště podle letového řádu
PŘERUŠENÍ LETU - ukončení letu v bodě mezipřistání nebo v kterémkoliv bodě po trati
PŘESPOČETNÉ ZAVAZADLO - zavazadlo, které svojí hmotností přesahuje povolenou volnou hmotnost zavazadla, popř. povolený počet kusů zavazadel u kusového systému
REKLAMACE - písemný požadavek na odškodnění při nedodržení podmínek přepravní smlouvy leteckým dopravcem
REKONFIRMACE – opětovné potvrzení již zajištěného (rezervovaného) místa
REZERVACE (KNIHOVÁNÍ) - zajištění místa v letadle pro cestujícího, přespočetná zavazadla nebo přepravní kapacity pro zboží
SDR (SPECIAL DRAWING RIGHT) – měnová jednotka definovaná Mezinárodním měnovým fondem
SMĚROVÁNÍ - přehled průběhu letecké cesty podle jednotlivých linek a letišť, který je uveden v letence
ŠKODY NA ZAVAZADLE A NA ZBOŽÍ - POŠKOZENÍ ZAVAZADLA - změna stavu zavazadla vlivem fyzických nebo chemických zásahů, které částečně zavazadlo znehodnocují
ZNIČENÍ ZAVAZADLA - změna stavu zavazadla/zboží následkem fyzických nebo chemických zásahů, kdy je zavazadlo zcela znehodnoceno
NEÚPLNÉ ZAVAZADLO - změna stavu zavazadla, kdy do místa určení dojde pouze část zavazadla
TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ - mezilehlé letiště, které je v letence/leteckém nákladním listu označeno jako bod, ve kterém cestující přestupuje z jedné linky na jinou linku stejného nebo jiného dopravce nebo ve kterém se předá zboží z jedné linky na jinou linku stejného nebo jiného dopravce
TRANZITNÍ LETIŠTĚ - letiště mezipřistání, které není uvedeno v letence/leteckém nákladním listu v rubrice pro směrování
VÍZUM - Dokument povolující vstup a nařizující opuštění v určitém období území státu,který vízum vydal.Vízum bývá vymezeno také důvodem pobytu.Obvykle jde o razítko nebo štítek vlepený do pasu, některé státy vydávají víza jako samostatný dokument (list papíru)
AMBASÁDA NEBOLI VELVYSLANECTVÍ – instituce zastupující jiný stát na území České republiky Konzulát – oddělení ambasády, které vyřizuje víza pro pobyt na svém území a pro své občany žijící v ČR zajišťuje vydávání různých dokumentů
ZVACÍ DOPIS NEBOLI POZVÁNÍ – dokument potvrzující  pozvání žadatele o vízum do cizí země za určitým účelem na určité období, vystaveno obchodním partnerem, známým nebo rodinným příslušníkem žadatele, nejčastěji prostřednictvím oficiálního úřadu na území státu,kam je o vízum žádáno
ZAPSANÉ ZAVAZADLO - zavazadlo, které je po dobu letu uloženo v zavazadlovém prostoru letadla a je zapsáno v letence cestujícího
ZPRÁVA O PŘEDPLACENÉM JÍZDNÉM (PTA) - písemné oznámení, že osoba v určitém místě zaplatila dopravné pro jinou osobu v jiném místě
ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ - dopravné, které je poskytováno podle zvláštních pravidel a určitých podmínek stanovených dopravcem
DIAKRITIKA - Při vyplňování osobních údajů doporučujeme nepoužívat dikaritiku. Někteří, zvláště low cost, dopravci mohou díky špatnému přepisu diakritiky letenku vystavit na špatné údaje, které vzniknou nepřečtením některých znaků, které oni, jako zahraniční společnost, ve svém jazyce nemají, nebo u jmen nepoužívají.

§ 2 ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Obecná ustanovení
Podrobné přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží (dále jen "Podmínky") se vztahují na veškerou pravidelnou a nepravidelnou vnitrostátní a mezinárodní dopravu cestujících, zavazadel a zboží, kterou provádějí dopravci, včetně služeb s touto dopravou a přepravou souvisejících, jakožto i proces koupi letenky u IATA agenta.

2. Doprava nebo přeprava zdarma
Jde-li o dopravu nebo přepravu prováděnou zdarma, má dopravce právo vyloučit zcela nebo zčásti platnost těchto Podmínek.

3. Smlouva o přepravě
Smlouva o přepravě je uzavřena prostřednictvím IATA agenta (Asiana) mezi cestujícím a leteckou společností operující příslušné lety. Podmínky této smlouvy se řídí přepravními a obchodními podmínkami dané letecké společnosti. Smlouva je uzavřena v okamžiku vystavení letenky.

4. Podmínky poskytování služeb
Nákupem našich služeb souhlasíte s tarifními podmínkami, podmínkami rezervace hotelu, podmínkami cestovních a doplňkový služeb uvedených při nákupu našich produktů. Podmínky mohou být v angličtině. Pokud podmínkám nerozumíte nebo s nimi nesouhlasíte, nedokončujte objednávku na našich webových stránkách.

1.2 Všeobecné přepravní podmínky pro cestující a zavazadla v letecké dopravě

§ 3 LETENKA

1. Obecná ustanovení
Dopravce nepřijme k dopravě osobu, která nemá platnou letenku. Letenka je nepřenosná. Cestující musí na požádání dopravce nebo jiných oprávněných orgánů předložit letenku dopravci. Lety musí být využity v pořadí uvedeném na letence cestujícího, nelze vynechat část cesty, v takovém případě dojde ke zrušení celé letenky.

2. Závadnost letenky
Dopravce má právo odmítnout cestujícího v případě, že:

 1. předložená letenka je poškozená
 2. údaje v letence jsou měněny jinou osobou než dopravcem nebo schváleným prodejním zástupcem
 3. letenka je předložena bez platného kuponu pro cestujícího
 4. se jedná o podezřelý doklad (letenka) je uvedena v databázi podezřelých dokladů.

3. Platnost letenky
Letenka opravňuje cestujícího k dopravě z letiště místa odletu na letiště místa určení podle směru cesty a tarifu uvedeného v letence. Pokud podmínky použitého tarifu nestanoví kratší lhůtu, platí letenka 1 rok ode dne nastoupení prvního úseku cesty, a jestliže nebyl použit ani jeden z letových kuponů, 1 rok ode dne vydání letenky.

Každý letový kupon opravňuje k dopravě v den a pro let, na který bylo zajištěno místo. Byla-li vydána letenka bez data letu, může být pro cestujícího zajištěno místo jen podle prostorových možností požadovaného letu. Nemůže-li dopravce zajistit cestujícímu dříve potvrzené místo v letadle nebo dojde-li k odložení letu v době platnosti letenky, prodlouží se platnost letenky do doby, kdy dopravce bude moci uskutečnit dopravu.

4. Ztráta nebo odcizení letenky
V případě, kdy cestující zjistí, že letenku ztratil nebo mu byla odcizena, může mu být náhradou za ztracenou nebo odcizenou letenku vystaven duplikát původního dokladu. V takovém případě je cestující povinen uhradit dopravci náklady spojené s vystavením duplikátu a dále se písemně zaručit, že uhradí dopravci případné škody a ztráty, které by mohly vzniknout zneužitím původního ztraceného dokladu.

§ 4 PŘERUŠENÍ CESTY

Přerušení cesty je možné pouze tehdy, umožňují-li to podmínky příslušného tarifu. Přerušení cesty musí být vyznačeno v letence.

§ 5 JÍZDNÉ

1. Obecná ustanovení
Pro dopravu, na kterou se vztahují tyto Podmínky, jsou závazné sazby jízdného vyhlášené dopravcem jako platné v den vystavení letenky. Jestliže mezi dvěma místy nebylo uveřejněno jízdné, použije se kombinované jízdné. Letenka vystavená za zvláštní jízdné může být použita pouze za podmínek stanovených pro toto jízdné. Jakákoliv změna směrování nebo data odletu může znamenat změnu jízdného. Cena přepravy na letiště, cena přepravy mezi letišti v místě přestupu na cestě do konečné destinace (např. Londýn Heathrow-Londýn Gatwick apod.) nebo přeprava z letiště nejsou zahrnuty v ceně letenky.

2. Placení jízdného
Jízdné se platí hotovostně či bezhotovostně v měně přijímané IATA agentem. V případě platby platební kartou letenek KLM, Air France a Jet Airways Vám bude Asiana účtovat poplatek 125 Kč (5 Eur) za každou letenku.

3. Ostatní taxy a poplatky
Cestující je povinen kromě jízdného zaplatit taxy a poplatky související s leteckou dopravou, které jsou stanoveny nebo schváleny oprávněnými státními orgány. V případě jakékoliv změny výše tax a poplatků v době mezi vystavením letenky a začátkem cesty, bude příslušný rozdíl dodatečně vybrán, nebo vrácen. Cestující je povinen informovat se o možných výjimkách, kdy let. taxa je vybírána přímo v místě odletu.

4. Cena zavazadla
V ceně letenky nemusí být zahrnuté zavazadlo. Cestující je sám povinen se informovat na tuto skutečnost a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

§ 6 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA

1. Obecná ustanovení
Cestující, který má letenku nebo letový kupon bez data letu, nebo který žádá změnu data letu, nemá právo na přednostní zajištění místa.

2. Podmínky pro zajištění místa
Agent provede zajištění místa na konkrétní let bezplatně. Zajištění místa je nezávazné, dokud dopravce nevystaví platnou letenku, doklad "Příkaz k úhradě" (MCO) nebo doklad "Oznámení o předplaceném jízdném" (PTA) s uvedením pevně zajištěného místa. Agent má právo zrušit zajištěné místo bez předchozího oznámení, nezakoupí-li si cestující na zajištěné místo letenku do doby stanovené agentem. V případě platby bankovním převodem, musí být peníze na účtu IATA agenta dostatečně včas před maximální lhůtou pro vystavení letenky.

3. Přidělování míst v letadle
Dopravce nemůže z bezpečnostních nebo provozních důvodů zajistit, že bude cestujícímu přiděleno v letadle požadované místo. Nedostaví-li se cestující k odbavení do stanovené doby nebo nemá-li potřebné doklady nebo není-li způsobilý vykonat let, má dopravce právo zrušit zajištěné místo.

4. Zrušení místa
Za nepoužití nebo zrušení pevně zajištěného místa může být vybírán stornovací poplatek za podmínek stanovených agentem a použitým jízdným. V zájmu cestujícího je informovat se o podmínkách tarifu před vystavením letenky.

5. Rekonfirmace (znovupotvrzení) místa
Dopravce má právo na určených linkách vyžadovat rekonfirmaci místa. Pokud toto cestující neučiní do stanovené doby, dopravce má právo zrušit zajištěné místo.

§ 7 POVINNOSTI CESTUJÍCÍCH PŘI LETECKÉ DOPRAVĚ

1. Cestující je povinen před zakoupením letenky a před nástupem do letadla na vyzvání pracovníka IATA agenta nebo dopravce nebo státních orgánů prokázat svou totožnost a předložit příslušné cestovní doklady.

2. Při koupi letenky je cestující povinen informovat leteckého dopravce prostřednictvím IATA agenta o svých zdravotních potížích, které by mohly zkomplikovat jeho dopravu nebo negativně ovlivnit průběh letu.

3. Cestující je povinen podrobit se bezpečnostní kontrole včetně svých zapsaných a nezapsaných zavazadel.

4. Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující u sebe zbraně, střelivo, nože, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty) a všechny další předměty bodné a sečné povahy. Tyto předměty musí být uloženy pouze v zapsaném zavazadle. Dopravce se zříká jakékoliv odpovědnosti za zadržení těchto předmětů. Látky nebezpečné povahy (výbušniny a střelivo, hořlaviny, žíraviny, stlačené plyny, jedy nebo toxické a infekční materiály, okysličující látky, radioaktivní materiál, magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží) lze přepravovat pouze jako zboží za zvláštních přepravních podmínek.

5. Cestující je povinen zachovávat opatrnost přiměřenou povaze leteckého provozu a dbát pokynů dopravce zejména při:

 • odbavování, shromažďování a pohybu v prostorách pro cestující
 • nastupování a vystupování z letadla
 • ukládání oděvů a nezapsaných (kabinových) zavazadel v letadle.

6. Cestující je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost letecké dopravy, rušit nebo obtěžovat ostatní cestující nebo být příčinou jejich stížností, bránit řádnému výkonu povinností pracovníků dopravce, poškodit majetek dopravce nebo cestujících, zdržet se nadměrného požívání alkoholu na palubě letadla.

7. Cestující je dále povinen:

 • dostavit se k odbavení a ke splnění všech požadovaných formalit a odbavovacích procedur dostatečně včas, nejpozději však do doby stanovené dopravcem. Cestující si ve vlastním zájmu vyžádá tuto informaci u IATA agenta.
 • na výzvu pracovníka dopravce nebo na pokyn světelným panelem se při vzletu a přistání, případně během letu, připoutat bezpečnostními pásy,
 • na požádání pracovníka dopravce si přesednout na určené sedadlo, je-li to z provozních důvodů nutné,
 • dodržovat zákaz kouření na palubách všech letadel. Porušení zákazu může být trestáno pokutou až do výše 100.000,- Kč,
 • za letu nepoužívat dopravcem stanovená osobní elektronická zařízení a přístroje, které svým provozem mohou negativně ovlivnit funkce a provoz elektronických přístrojů a zařízení letadla. Porušení tohoto zákazu může být trestáno pokutou až do výše 100.000,- Kč,
 • při poškození jeho zdraví za letu podrobit se nezbytné první pomoci, sdělit posádce požadované osobní a zdravotní údaje a podrobit se následnému lékařskému vyšetření,
 • uhradit dopravci všechny náklady za ztráty a škody, které mu cestující způsobil nebo zapříčinil svým nepřiměřeným jednáním (např. poškození interiéru letadla, ilegální přeprava nebezpečných zvířat, zboží atd.),
 • za letu bezpodmínečně se podřídit pokynům velitele (kapitána) letadla a palubního personálu,
 • podrobit se předepsané bezpečnostní osobní prohlídce prováděné orgány státní správy nebo pověřenými organizacemi,
 • přizpůsobit svůj oděv a zevnějšek tak, aby odpovídal standardu letecké dopravy.

§ 8 POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI LETECKÉ DOPRAVĚ

1. Dopravce je povinen zajistit, aby cestující byli seznámeni s umístěním a způsobem použití:

 • bezpečnostních pásů,
 • nouzových východů a zařízení, určených pro společné použití,
 • záchranných vest a kyslíkových přístrojů, jestliže jsou tyto prostředky pro použití cestujícími předepsány,
 • jiných nouzových zařízení, určených pro individuální použití.

2. Cestující musí být seznámen se zákazem kouření a používání elektronických přístrojů na palubě letadla, jehož porušení může být trestáno pokutou až do výše 100.000,- Kč.

3. V případě potřeby je dopravce povinen poučit cestující o nouzových postupech vhodných pro danou situaci.

4. Dopravce je povinen zajistit možnost upoutání cestujících bezpečnostními pásy při vzletu, přistání, turbulenci a kdykoliv na výzvu velitele (kapitána) letadla a poučit cestujícího o ukládání jeho věcí v letadle.

§ 9 ODMÍTNUTÍ A VYLOUČENÍ OSOB Z DOPRAVY

1. Obecná ustanovení
Dopravce může odmítnout dopravu cestujícího:

 1. vyžadují-li to předpisy dopravce o provádění letů,
 2. dojde-li ze strany cestujícího k porušení předpisů platných v zemi odletu, příletu nebo přeletu,
 3. je-li cestující stižen přenosnou nemocí, která podléhá povinnému hlášení, trpí závažnou nemocí, jejíž náhlé projevy by mohly negativně ohrozit bezpečnost cestujících a letu nebo nemůže-li se cestující pro svůj tělesný nebo duševní stav starat sám o sebe a nemá s sebou doprovod, který mu potřebnou péči poskytne,
 4. porušuje-li svým chováním bezpečnost dopravy nebo veřejný pořádek nebo není-li vhodně oblečen,
 5. dojde-li k porušení kterékoliv z povinností, které jsou uvedeny v § 7, zejména s ohledem na bezpečnost letecké dopravy

2. Nárok cestujícího na odškodnění
Cestujícímu, který byl odmítnut nebo vyloučen z dopravy podle odstavce 1 písmene a) předchozího ustanovení, se jako náhrada za neprovedenou dopravu buď vrátí jízdné nebo jeho poměrná část připadající na neproletěný úsek letu nebo se mu nabídne náhradní doprava jiným letadlem nebo jiným druhem dopravy. Dojde-li k vyloučení cestujícího z dopravy z jiných důvodů, odečte se od náhrady za neprovedenou dopravu poplatek podle § 6 odstavce 4 těchto Podmínek.

§ 10 PODMÍNĚNÉ PŘIJETÍ K DOPRAVĚ OSOB A DOPROVOD DĚTÍ

1. Podmíněné přijetí k dopravě
Doprava cestujícího, jemuž by vzhledem k jeho tělesnému, duševnímu stavu či věku hrozilo při letecké dopravě nebezpečí újmy na zdraví nebo jiná škoda, se provádí s podmínkou, že dopravce neodpovídá za případné zranění, onemocnění či jinou újmu na zdraví včetně úmrtí cestujícího a za škodu na věcech, které má cestující u sebe, došlo-li by k takové újmě nebo škodě v souvislosti nebo následkem dopravy.

Při dopravě nemocného cestujícího a těhotných žen (avšak max. do konce 34. týdne těhotenství) je třeba předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopen letecké dopravy. Cestující je povinen vyzvednout formulář při nákupu letenky. Doprava těhotných žen od 34. týdne těhotenství je na vlastní riziko ženy a dítěte a letecký dopravce se zříká jakékoliv odpovědnosti. Dopravce má právo z bezpečnostních důvodů odmítnout dopravu tělesně či duševně postiženého cestujícího bez doprovodu. Nemocný cestující musí mít při nákupu letenky na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že je schopen letecké dopravy. V případě náhlého úmrtí cestujícího za letu budou jeho pozůstatky vyloženy z letadla na nejbližším letišti a protokolárně předány kompetentním místním orgánům k dalšímu šetření a objednání náhradní dopravy.

2. Doprava nedoprovázených dětí
Děti ve věku od 8 do 12 let mohou cestovat samy za předpokladu, že na letiště odletu jsou doprovázeny dospělou osobou a dopravce musí od ní obdržet písemné prohlášení na předepsaném formuláři, že jiná dospělá osoba bude děti očekávat na letišti místa určení. Formuláře jsou k dispozici v prodejních kancelářích IATA agenta. Nedoprovázené dítě musí mít všechny požadované cestovní doklady. Dopravce může požadovat, aby věk dítěte byl věrohodně prokázán. Při letu "low cost" dopravcem je nutné se řídit jejich podmínkami.

3. Podrobnější podmínky dopravy výše uvedených kategorií cestujících sdělí IATA agent.

§ 11 ZAVAZADLA

1. Obecná ustanovení
Zavazadla se přepravují jako zapsaná a nezapsaná. Cestující má právo na bezplatnou přepravu zavazadel podle dalších ustanovení těchto Podmínek.

Doporučujeme si zkontrolovat možnost online odbavení, následné odbavení na letišti může být zpoplatněné.

 • Pokud máte technické problémy s odbavením zavazadel na stránkách dopravce, ujistěte se, že je na vaší straně technicky vše v pořádku.
 • V případě, že je problém na straně dopravce, je nutné kontaktovat přímo leteckou společnost.
 • Za technické problémy při online odbavení, které vznikly na straně systémů dopravce, neneseme žádnou odpovědnost


2. Zapsaná zavazadla
Každý dopravce může mít stanovený vlastní váhový limit pro zapsané zavazadlo. Tuto informaci si cestující ověří u IATA agenta. Jako zapsaná zavazadla se přijímají k přepravě dobře uzavřené a uzamčené kufry nebo jiná pevná uzavíratelná zavazadla. Se souhlasem dopravce mohou být převzaty k přepravě též jiné předměty. Za přepravu nestandardního zavazadla (viz bod 4) níže) může být vybírán dodatečný servisní poplatek.

Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Jako zapsaná zavazadla lze též přepravovat ve vhodných obalech potraviny a malá živá zvířata dle vnitřních předpisů dopravce. Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě pobytu (např. název a adresa hotelu, adresa trvalého pobytu apod.). Jméno uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v letence a v cestovním dokladu. Zavazadla, včetně zavazadel s uzávěrem na zip, musí být uzamčena, aby během přepravy nedošlo k jejich otevření. Dopravce neodpovídá za zavazadlo, které nebylo ihned po příletu vyzvednuto.

Zapsaná zavazadla se přepravují v nákladovém prostoru letadla a přepraví se zpravidla týmž letadlem jako cestující. Není-li taková přeprava možná, uskuteční se nejbližším možným spojením. Přepravu zavazadel a věcí, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob nebo majetku a dále zavazadel a věcí, které by mohly být při letecké přepravě snadno poškozeny nebo jejichž obal je nevyhovující, může dopravce odmítnout před odletem nebo kdykoliv během cesty.

Při cestě do/z USA, US teritorií a Kanady má dospělý cestující v cestovní třídě C (Business) nárok na bezplatnou přepravu dvou kusů zapsaných zavazadel, kde součet všech tří rozměrů každého z nich nepřesahuje 158 cm a hmotnost každého z nich nepřesahuje 32 kg. V cestovní třídě Y (Travel) má dospělý cestující nárok na bezplatnou přepravu jednoho kusu zavazadla, kde součet všech tří rozměrů nepřesahuje 158 cm a hmotnost nepřesahuje 23 kg. Dítě ve věku do 2 let (které nemá nárok na rezervaci vlastního sedadla) má nárok na přepravu 1 kusu zavazadla, jehož součet všech tří rozměrů nepřesahuje 115 cm a hmotnost nepřesahuje 10 kg, a složeného dětského kočárku. Dítě ve věku od 2 do 12 let má nárok na přepravu zavazadel ve stejném rozsahu jako dospělý cestující. Na ostatních linkách má dospělý cestující nárok na bezplatnou přepravu volné hmotnosti zapsaných zavazadel dle podmínek dané letecké společnosti. Cenné, křehké či snadno rozbitné předměty (např. hudební nástroje, lustry apod.), které jsou zabalené v ochranném obalu, si cestující může vzít do kabiny pro cestující jako zavazadlo a přepravit na samostatné sedačce. Pro takové zavazadlo musí mít cestující předem potvrzené místo společně s místem pro cestujícího. Při rezervaci místa pro zavazadlo musí být oznámeny jeho rozměry a hmotnost. Pro bezpečnou přepravu v sedačce nesmí zavazadlo přesáhnout hmotnost 20 kg a rozměry nesmí přesáhnout šířku 42 cm, hloubku 41 cm a výšku 80 cm u všech typů letadel. Za přepravu zavazadla na sedačce bude vybrán poplatek ve výši použitelného tarifu pro dospělého cestujícího. Každý dopravce může mít stanovený vlastní váhový limit pro zapsané zavazadlo. Tuto informaci si cestující ověří u IATA agenta.

3. Nezapsaná zavazadla (kabinová zavazadla)
Kabinové zavazadlo u váhového i kusového systému může mít maximální délku 56 cm, maximální šířku 45 cm a maximální hloubku 25 cm, avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm. Cestující může mít u sebe pouze 1 kus kabinového zavazadla o hmotnosti maximálně 5 kg, pokud vnitřní předpis dopravce nestanoví jinak. Dopravce je oprávněn se přesvědčit o hmotnosti a rozměrech zavazadla.

Bezplatně se dále přepravují v kabině pro cestující níže uvedené předměty pro osobní použití, které má cestující u sebe a sám si je opatruje:

 • malá dámská kabelka,
 • kabát, šál nebo přikrývka,
 • deštník nebo vycházková hůl,
 • fotoaparát nebo videokamera nebo dalekohled nebo malý osobní počítač nebo mobilní telefon,
 • košík pro dítě a jídlo pro dítě na dobu letu,
 • berle a ortopedické přístroje pro invalidní cestující.

Bezplatně se také přepravuje zcela složitelný vozík pro invalidní osoby, který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla.

4. Zvláštní druhy zavazadel
Pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených lze přepravovat:

 • sportovní výstroj nebo jiné nestandardní nebo nadrozměrné zavazadlo;
 • živá zvířata pouze do těch míst, kam je to platnými předpisy povoleno;

Některá zvířata mohou být přepravena za příslušný poplatek v kabině pro cestující nebo jako zapsané zavazadlo v zavazadlovém prostoru letadla v dostatečně velké a pevné schráně s nepropustným dnem. V kabině pro cestující se mohou malá zvířata přepravovat ve schráně o maximálních rozměrech nepřesahujících délku 48 cm, šířku 32 cm a výšku 29 cm. Celková hmotnost schrány se zvířetem nesmí přesáhnout 8 kilogramů. Zdarma a bez schrány se kromě toho může přepravovat v kabině letadla slepecký pes, doprovází-li nevidomou, hluchou či jinak postiženou osobu a pes určený pro záchranu lidských životů. Tito psi musí být opatřeni postroji, vodítkem, potvrzením o výcviku a požadovanou dokumentací, dále je doporučen náhubek pro psa pro použití v případě nutnosti.

Přeprava zbraní a střeliva
Zbraně všeho druhu mohou být přijaty k letecké přepravě jen do těch míst, kam je to platnými předpisy povoleno. Musí být nenabité a umístěny pouze v nákladovém prostoru. Střelivo, které je svým charakterem výbušnina, patří mezi tzv. nebezpečný náklad a může být přepraveno pouze jako letecké zboží podle podmínek pro přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava diplomatických zavazadel je povolena diplomatickým kurýrům v kabině pro cestující.

5. Přeprava přespočetných zavazadel
Při použití tzv. kusového systému odbavení zavazadel do/z USA, US teritorií a Kanady se za každý kus zavazadla navíc nebo za překročení velikosti nebo hmotnosti zavazadla platí pevně stanovený poplatek podle místa určení.
Zavazadla na ostatních linkách, která mají větší hmotnost než je povolena pro zavazadla (přespočetná zavazadla), budou přepravena podle kapacitních možností dopravce a bude za ně účtováno přepravné podle hmotnosti určené sazbou za 1 kg na základě tarifu dopravce.

6. Prohlídka zavazadel
Dopravce se může v přítomnosti cestujícího přesvědčit o obsahu jeho zavazadel. Není-li cestující přítomen, je dopravce oprávněn za přítomnosti alespoň jednoho svědka, který není pracovníkem dopravce, otevřít zavazadlo cestujícího, má-li za to, že obsahuje předměty vyloučené z přepravy nebo jejichž přeprava vyžaduje zvláštní režim.

7. Nedoprovázená zavazadla
Přeprava nedoprovázených zavazadel se řídí zvláštními předpisy dopravce.

8. Zavazadla s prohlášenou hodnotou
Cestující má možnost prohlásit hodnotu zapsaného zavazadla vyšší, než je hodnota odpovědnosti leteckého dopravce za předpokladu, že jsou pro toto vytvořeny dopravcem tarifní podmínky.

9. Výdej zapsaných zavazadel

 1. cestující je povinen vyzvednout si zavazadla ihned po příletu,
 2. vyzvednout zavazadlo může držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky, která byla k zavazadlu vystavena. Dopravce není povinen zjišťovat, je-li držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky oprávněn převzít zavazadlo a neodpovídá za ztrátu, škodu, či jiné výlohy, které by vznikly cestujícímu v této souvislosti,
 3. poškození, nevydání nebo ztrátu zavazadla je nutno ohlásit ihned při převzetí zavazadla dopravci, který je povinen o tom sepsat zápis. Jinak se předpokládá, že zavazadlo bylo vydáno v řádném stavu,
 4. při pozdějším ohlášení škody musí cestující prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou.

10. Rozměry, váha a počet povolených zavazadel

Řídí se podmínkami dopravce. Low cost dopravci mohou požadovat poplatky za každé zavazadlo.

§ 12 LETOVÝ ŘÁD

1. Letový řád
Dopravce vyvine maximální úsilí za účelem provedení dopravy cestujících a jejich zavazadel v souladu s letovým řádem platným v den letu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Dopravce neodpovídá za nepřímé a následné škody.

2. Nepravidelnosti v letecké dopravě
Pokud je u pravidelného dopravce let zpožděn, zrušen, nebo pokud dopravce není schopen zajistit předem potvrzené místo a cestující nemůže být dopraven do konečného místa určení, nebo zmešká návaznou linku s potvrzenou rezervací místa, je dopravce povinen v souladu s nařízením Evropského parlamentu číslo 261/2004 buď:

 1. z vážných příčin nezávislých na dopravci (z důvodu tzv. "vyšší moci", např. povětrnostní podmínky, technické důvody nezaviněné dopravcem, válečný konflikt, stávka organizace poskytující služby dopravci apod.) může dopravce let odložit, zpozdit, zrušit, ukončit, přesměrovat, změnit typ letadla nebo se dát zastoupit jiným dopravcem, aniž by mu z toho plynula další odpovědnot, kromě povinnosti zajistit dopravu jinýmy letadly nebo jinými dopravními prostředky nebo vrátit jízdné
 2. pokud je let odložen, zpožděn, zrušen nebo je změněn typ letadla vlivem okolností, které jsou zaviněny dopravcem, a dopravce není schopen zajistit předem potvrzené místo, cestující může vystoupit na předem stanovené místo nebo konečném místě určení, nebo pokud okolnosti způsobí, že cestující zmeška rezervované spojení, je dopravce povinen buď
  1. dopravit cestujícího pravidelnou linkou, kde je volné místo nebo
  2. přesměrovat cetujícího do konečného místa určení vyznačeného na letence nebo platný úsek pravidelné linky nebo pravidelnou linkou jiného leteckého dopravce nebo zajistit pro cestujícího pozemní dopravu. Jestliže částka za jízdné, platba za přespočetná zavazadla a jiné služby spojené se změnou cesty překročí hodnotu zaplacené letenky nebo její části, nebude dopravce od cestujícího požadovat dodatečné jízdné nebo jiné poplatky a vyplatí cestujícímu rozdíl, pokud jízdné a poplatky za změněnou cestu budou nižší nebo
  3. vrátit jízdné v souladu s ustanovením § 13 těchto Podmínek a nebude už mít vůči cestujícímu žádné další závazky,
  4. poskytnout cestujícímu s potvrzenou rezervací, který nebyl přijat k dopravě z důvodů nedostatku kapacity v letadle příslušnou náhradu stanovenou předpisem dopravce.
 3. dopravce neodpovídá za chyby a opomenutí v letových řádech nebo jiných informacích poskytnutých zaměstnanci nebo agenty dopravce o datech a časech odletů a příletů a o provozu letadel, s výjimkou případů, kdy dopravce je si vědom, že jeho jednáním nebo opomenutím nastane pravděpodobná škoda.

§ 13 VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

1. Obecná ustanovení
Vrácení jízdného neboli refundace se řídí těmito přepravními podmínkami a tarifními podmínkami platnými pro příslušné jízdné v době zakoupení letenky. Refundace je prováděna pouze dopravcem, který vystavil letenku nebo agentem, který je k tomu oprávněn. Cestující je povinen se ve vlastním zájmu informovat o podmínkách tarifu ještě před zakoupením letenky. Při vrácení jízdného bude dodržen způsob platby. IATA agent může požadovat, aby osoba, která žádá vrácení jízdného, podala písemnou žádost.

V případě, že dopravce nemůže splnit podmínky dopravy dle dopravní smlouvy nebo kdy cestující žádá změnu některé z podmínek dopravy, je IATA agent oprávněn na základě domluvy s dopravcem poskytnout cestujícímu náhradu za nepoužitou letenku nebo její část. Vrácené jízdné bude vyplaceno oprávněné osobě jen tehdy, odevzdá-li dopravci letenku s nepoužitými letovými kupony, kuponem pro cestujícího, popř. i palubní vstupenku. Dopravce poskytne prostřednictvím IATA agenta náhradu buď osobě uvedené na letence, nebo osobě, která za tuto letenku zaplatila, a předloží o tom důkaz.

Refundace poskytnutá osobě, která předložila doklad o zaplacení a nevyužité letové kupóny ve smyslu výše uvedených ustanovení, je považována za řádnou refundaci a zprošťuje IATA agenta jakékoliv odpovědnosti či následných nároků na další refundace.

2. Vrácení jízdného z důvodů nezaviněných cestujícím
Pokud cestující nemohl nastoupit cestu, na kterou měl zakoupenou letenku, z důvodů, které jsou na straně dopravce, dopravce vrátí cestujícímu jízdné bez ohledu na podmínky zakoupeného jízdného

Vrácení se provede:

 1. nebyla-li cesta uskutečněna vůbec, vrátí se jízdné v plné výši,
 2. byla-li uskutečněna část cesty, vrátí se poměrná část jízdného připadající na úsek letu z místa, kde došlo ke zrušení letu na letiště určení, které je uvedeno v letence. (Maximálně lze vrátit hodnotu jednosměrného jízdného na zrušeném úseku cesty).

3. Vrácení jízdného na žádost cestujícího
Pokud cestující požádá o vrácení jízdného z jiných důvodů než uvedených v bodě 2 tohoto paragrafu nebo žádá o výměnu letenky či jiného dokladu, je IATA agent oprávněn vybrat storno poplatek(manipulační poplatek IATA agenta) a storno poplatky dle podmínek tarifu včetně storno poplatků z letištních tax (např.palivová taxa) . Manipulační poplatek (storno poplatek IATA agenta) představuje průměrné náklady spojené s vystavením a rezervací, poštovné a telekomunikační poplatky a náklady za účetní operace s tím spojené. Vrácení jízdného se provádí podle těchto zásad:

 1. v případě žádosti o refundaci jízdného za letenku, na kterou se neuskutečnila žádná část dopravy, se vrátí celá částka zaplacená za dopravu, snížená o manipulační poplatek a případný storno poplatek dle podmínky tarifu včetně storno poplatků z letištních tax.
 2. v případě refundace jízdného za letenku, která již byla částečně proletěna, bude vrácena částka odpovídající rozdílu mezi zaplaceným jízdným a jízdným za dopravu již uskutečněnou, pokud není dopravcem stanoveno jinak. Z rozdílu se odečte též manipulační poplatek a případný storno poplatek dle podmínky tarifu včetně storno poplatků z letištních tax.

4. Vrácení jízdného při ztrátě nebo odcizení letenky
Při ztrátě, odcizení nebo padělání letenky může IATA agent na základě potvrzení o ztrátě dokladu provést refundaci sníženou o příslušné poplatky za následujících podmínek:

 • v případě, že ztracená letenka nebo její část nebyla použita, dříve refundována nebo vystavena jako duplikát,
 • osoba, které je refundace poskytována, podepíše IATA agentu prohlášení, že mu zaplatí refundovanou částku, pokud bude letenka nebo její část využita jinou osobou nebo jiné osobě refundována,

5. Lhůta k podání žádosti
Žádost o vrácení jízdného za ztracený, nepoužitý nebo částečně použitý doklad, nebo jeho část, je nutno předložit nejpozději do 30 dní po skončení platnosti dokladu.

6. Právo odmítnout refundaci
IATA agent může odmítnout refundaci:

 1. po skončení platnosti dokladu a uplynutí lhůty k podání žádosti,
 2. pokud zpáteční letenka byla podmínkou povolení vstupu do země,
 3. pokud je doklad uveden v databázi podezřelých dokladů.

7. Měna
Při vrácení jízdného se postupuje podle platných předpisů země, v níž byla letenka zakoupena nebo kde dochází k vrácení jízdného. Proto se jízdné vrátí ve měně, ve které bylo zaplaceno nebo je-li to v souladu s platnými devizovými předpisy, ve měně země, kde se jízdné vrací.

8. Způsob výplaty
Vrácení jízdného probíhá do 30 dní ode dne podání žádosti a to na účet, ze kterého bylo jízdné hrazeno nebo na účet, který se vztahuje k platební kartě, kterou bylo jízdné hrazeno, případně poštovní složenkou, bylo-li jízdné hrazeno v hotovosti a to na adresu osoby, která jízdné hradila.

9. „Low cost“
V případě platby a rezervace letenky u dopravce označeného symbolem „low cost“ se podmínky refundace řídí podmínkami daného dopravce a vyřízení refundace se k němu váže také, jelikož je on příjemcem platby.

§ 14 CESTOVNÍ NÁLEŽITOSTI

1. Cestovní pasy, víza a ostatní doklady

 1. cestující je povinen opatřit si veškeré doklady a splnit všechny podmínky pro vstup do země a výstup ze země, požadované úřady země odletu, tranzitu, transferu nebo příletu,
 2. IATA agent neodpovídá za škody nebo výdaje, které cestujícímu vzniknou tím, že nedodržel uvedené povinnosti,
 3. IATA agent je oprávněn provést kontrolu veškerých cestovních dokladů a náležitostí.

2. Vízový servis
Společnost ASIANA v rámci svých cestovních služeb zajišťuje rovněž vízový servis.  Tato služba spočívá v poskytnutí informací o podmínkách udělení víza do té které země, asistenci při vyplnění žádosti a podání podkladů pro vyřízení víza na příslušný konzulát.

Každý suverénní stát se řídí svými vlastními pravidly pro udělování víz občanům cizích států. Tato pravidla je nutné respektovat. Také je třeba vzít na vědomí, že na udělení víza neexistuje právní nárok, a to ani po složení poplatku. Tyto poplatky mohou být příslušnými zastupitelskými úřady změněny bez předchozího upozornění a vždy se platí poplatek aktuální ke dni podání žádosti na příslušný konzulární odbor. Udělení víza může být bez zdůvodnění zamítnuto nebo jeho vydání oddáleno. Může se rovněž stát, že ani s platným vízem není cestující vpuštěn na území cizího státu jeho cizineckou policií. Právní nárok na vstup na území cizího státu neexistuje.

Tyto skutečnosti uvádíme proto, aby klient, který se na naši společnost obrací s žádostí o vízový servis, počítal s riziky, která mohou nastat případným neudělením víza a která společnost ASIANA ani jiný subjekt v ČR nemůže nijak ovlivnit.

Upozorňujeme také, že po odevzdání podkladů na příslušnou ambasádu již není možné měnit termín platnosti víza, typ víza, dobu vyřízení apod. Lze pouze zrušit vyřízení víza a to bez nároku na vrácení finančních prostředků.

3. Odmítnutí vstupu do země a vyhoštění
Cestující je povinen uhradit platné jízdné, jestliže je dopravci rozhodnutím příslušného orgánu uloženo vrátit cestujícího do místa jeho původního odletu nebo kamkoliv jinam. Dopravce může použít k úhradě takového jízdného dosud nepoužité dopravní doklady. Jízdné vybírané za dopravu do místa, kde byl vstup do země odmítnut nebo kde došlo k vyhoštění cestujícího, dopravce zpět nevrací.

4. Úhrada nákladů dopravce
Cestující je povinen na požádání uhradit dopravci veškeré náklady vzniklé tím, že nesplnil předepsané administrativní cestovní náležitosti požadované v zemi odletu, tranzitu, transferu nebo příletu.

5. Celní prohlídka
Cestující je povinen být přítomen prohlídce zapsaných nebo nezapsaných zavazadel, kterou provádějí celní nebo jiné orgány. Dopravce není odpovědný za jakoukoliv škodu či ztrátu, která vznikla cestujícímu nesplněním této podmínky.

1.3 Společná ustanovení a odpovědnost leteckého dopravce v letecké dopravě cestujících a zavazadel

§ 15 DOPRAVA PROVÁDĚNÁ POSTUPNĚ NĚKOLIKA DOPRAVCI

Letecká doprava, která má být uskutečněna postupně několika dopravci, v rámci jedné letenky nebo spolu s ní vystavených přípojových letenek se považuje za jediný úkon. Je-li doprava prováděna postupně několika dopravci, je každý dopravce, jenž přijímá cestující, zavazadla nebo zboží, považován za smluvní stranu dopravní smlouvy podle mezinárodních platných úmluv.

Při této dopravě mohou cestující nebo jejich zástupci uplatňovat nárok pouze vůči dopravci, jenž provedl dopravu, během níž došlo ke skutečnosti zakládající nárok na náhradu škody s výjimkou případu, kdy první dopravce převezme výslovným ujednáním odpovědnost za celou cestu. Jde-li o zavazadla nebo o zboží může cestující nebo odesilatel uplatňovat nárok vůči prvnímu dopravci, dále cestující nebo příjemce, oprávněný k vydání zavazadla nebo zboží může uplatňovat nárok vůči poslednímu dopravci a dále každý z nich může uplatňovat nárok vůči dopravci, který uskutečnil přepravu, při níž došlo ke zničení, ztrátě, či poškození zavazadel nebo zboží nebo ke zpoždění. Tito dopravci jsou společně a nerozdílně odpovědni vůči cestujícímu, odesilateli nebo příjemci.

§ 16 ODPOVĚDNOST DOPRAVCE

1. Obecná odpovědnost dopravce se řídí:

 1. Odpovědnost leteckého dopravce se v mezinárodní letecké dopravě řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. května 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu
 2. Dopravce odpovídá do výše skutečné škody, nejvýše však do limitu omezujícího jeho odpovědnost. Dopravce neodpovídá za nepřímou či následnou škodu ani za ušlý zisk
 3. Omezení odpovědnosti dopravce se vztahuje na všechny zaměstnance, agenty i zástupce dopravce

2. Omezení odpovědnosti dopravce

 1. V případě smrti nebo zranění cestujícího z důvodu nehody nemá dopravce žádný finanční limit odpovědnosti. Při odškodném do výše 100.000,- SDR (přibližně 123.000,- EUR nebo odpovídající částka v místní měně) nebude dopravce vznášet námitky proti vzniklým prokázaným nárokům na odškodnění. Na část požadavku na odškodné převyšující 100.000,- SDR si dopravce vyhrazuje veškeré možnosti obrany a právo prokázat, že se nejednalo o nedbalost nebo jiné zavinění na straně dopravce.
 2. V případě smrti nebo zranění cestujícího poskytne dopravce oprávněné osobě zálohu v minimální výši 16.000,- SDR (přibližně 20.000. - EUR nebo odpovídající částka v místní měně) na pokrytí bezprostředních finančních potřeb. Záloha bude poskytnuta do 15 dnů od určení osoby oprávněné k odškodnění. Zálohová platba neznamená přiznání odpovědnosti dopravce a v případě následných plateb je považována za součást celkového odškodného. Zálohová platba se nevrací dopravci, pokud ovšem dopravce neprokáže, že škoda byla způsobena nedbalostí, opomenutím či jiným nesprávným jednáním cestujícího, ke kterému se platba vztahuje, nebo pokud zálohovou platbu dostala osoba, která k tomu dle platných zákonů není oprávněná.
 3. V případě zpoždění při přepravě cestujícího odpovídá dopravce za škodu až do výše 4.150,- SDR (přibližně 5.100,- EUR nebo odpovídající částka v místní měně) kromě případů, kdy dopravce učinil veškerá přiměřená opatření, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit
 4. V případě zpoždění při přepravě zapsaných zavazadel odpovídá dopravce za škodu až do výše 1.000,- SDR (přibližně 1.230,- EUR nebo odpovídající částka v místní měně) na jednoho cestujícího kromě případů, kdy dopravce učinil veškerá přiměřená opatření, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit.
 5. V případě zničení, ztráty nebo poškození zapsaných nebo nezapsaných zavazadel odpovídá dopravce za škodu až do výše 1.000,- SDR (přibližně 1.230,- EUR nebo odpovídající částka v místní měně) na jednoho cestujícího kromě případů běžného opotřebení a případů, kdy je zavazadlo cestujícího před začátkem cesty již poškozené nebo vadné.
 6. Výše uvedený limit odpovědnosti za zavazadla do výše 1.000,- SDR se vztahuje na zapsaná i nezapsaná zavazadla dohromady s ohledem na předložené účty

3. Odpovědnost za škodu
Dopravce je odpovědný pouze za škody způsobené na vlastní lince. Dopravce, jenž vystavil letenku či odbavil zavazadla na linku jiného dopravce, vystupuje pouze jako jeho agent. Cestující má právo uplatňovat své nároky, v případě zapsaných zavazadel, vůči prvému nebo poslednímu dopravci. Dopravce není odpovědný za poškození zavazadla cestujícího, které bylo způsobeno obsahem zavazadla.

Dopravce není odpovědný za škody na nezapsaných zavazadlech a jiných věcech, které jsou v osobním opatrování cestujícího, ledaže by škoda byla způsobena jeho zaviněním nebo cestující ztratil možnost o své zavazadlo pečovat. Byla-li však škoda způsobena spoluzaviněním cestujícího, odpovídá cestující a dopravce poměrně podle své účasti na způsobení škody.

Dopravce není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo poškození, které byly způsobeny přírodními vlivy, smrtí zvířat nebo jednáním zvířat jako je kousání, kopání, probodnutí nebo dušení, nebo vadnou schránou pro zvíře či neschopností zvířete vyrovnat se po psychické stránce s odlišnými podmínkami letecké přepravy.

V případě, že je přepravován cestující, jehož věk či duševní nebo tělesný stav je takový, že mu může způsobit nějaké nebezpečí nebo riziko, neodpovídá dopravce za žádné nemoci, zranění nebo nezpůsobilost, invaliditu či smrt, jež lze přisoudit takovému stavu či za zhoršení takového stavu.

§ 17 ZPŮSOB A LHŮTY REKLAMACÍ

1. Škodu na zdraví, nezapsaných zavazadlech a jiném osobním majetku je cestující povinen ihned ohlásit dopravci, který o tom sepíše zápis. Při pozdějším ohlášení škody musí cestující prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou. Při vážných zraněních je dopravce povinen hlášení učinit sám.

2. Škodu na zapsaném zavazadle musí cestující reklamovat u dopravce ihned, nejpozději však do 7 dnů. Škodu na přepravovaném zboží je nutno reklamovat ihned, nejpozději však do 14 dnů od jeho převzetí. Nároky z odpovědnosti za zpoždění je třeba uplatnit písemně do 21 dnů ode dne, kdy zavazadlo nebo zboží bylo vydáno. Při nedodání zboží je nutné uplatnit reklamaci do 120 dnů ode dne vystavení leteckého nákladního listu.

3. Nárok na náhradu škody zaniká po uplynutí 2 let ode dne příletu do místa určení nebo ode dne, kdy letadlo mělo přiletět nebo od ukončení přepravy.

§ 18 OMEZENÍ PŮSOBNOSTI

1. Cestovní doklady leteckých společností, které nemají zastoupení v IATA Česká republika nebo nemají smlouvu o uznávání dokladů se zastoupenými dopravci, nelze vystavit prostřednictvím IATA agenta v České republice, ale pouze prostřednictvím letecké společnosti v místě jejího působení. IATA agent může na vyžádání vytisknout klientovi opis rezervace a zajistit její nezrušení do okamžiku vystavení letenky takovým dopravcem nebo zajistit dodání letenky poštou (s dostatečným časovým předstihem závislým na místě obchodního zastoupení dané letecké společnosti). Živý operátor ověřuje a potvrzuje každou rezervaci pro vystavení letenky.

2. ASIANA nenese odpovědnost za leteckými společnostmi zveřejňované tarify, kterých nelze využít z důvodů mimo působnost ASIANy.

§ 19 PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 6. 2010 a jsou k nahlédnutí ve všech provozovnách společnosti ASIANA spol. s r. o.

[[A1]]

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti zákazníka (dále jen „Zákazník“) a společnosti ASIANA s r. o. (dále jen „ASIANA“), IČO: 49704362, se sídlem Praha 6, Velflíkova 8, PSČ 160 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22489. ASIANA působí na českém trhu jako cestovní agentura a cestovní kancelář, provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek www.letuska.cz , www.asiana.cz , www.ckasiana.cz , www.study.cz , www.viza.cz , www.airmeti.sk , www.superletuska.cz , není-li v těchto VOP uvedeno výslovně jinak, vztahují se podmínky na nabízení a prodej cestovních služeb a zájezdů na obchodní značky Letuska.cz, CK ASIANA, Study.cz, ASIANA s. r. o. V případě změny VOP, s níž klient nesouhlasí, zakládá jeho právo jeho smlouvu s ASIANOU písemně vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o změně VOP na webu ASIANY, a to doporučeným dopisem doručeným do sídla ASIANY. V takovém případě má ASIANA právo na náhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro Zákazníka, příp. na storno poplatek stanovený pro danou smlouvu. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva, má se za to, že se změněnými VOP souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými VOP od marného uplynutí této lhůty. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou. 

1.2 Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít se společností ASIANA, nebo jejím prostřednictvím, smlouvu o Zájezdu (nebo jinou smlouvu na nabízené služby) nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto VOP i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto VOP.

1.3 ASIANA je zprostředkovatel oprávněný k prodeji letenek a dalších souvisejících cestovních služeb společností provozujících Přepravu nebo poskytující ubytování, pronájem vozů a další služby. ASIANA je oprávněna prodávat letenky dopravců, kteří nejsou členem Mezinárodní asociace letecké přepravy. Demonstrativní výčet dopravců je uveden na internetových stránkách ASIANY www.letuska.cz a www.asiana.cz odkazem. ASIANA je oprávněna přijímat od Zákazníků peněžní prostředky k úhradě ceny za Přepravu a další související cestovní služby.

1.4 ASIANA je dále autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK, se kterými ASIANA spolupracuje, informovaly společnost ASIANA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

1.5 ASIANA je rovněž vlastníkem vlastní koncesní listiny též na činnost „Provozování cestovní kanceláře“. Pokud je na Smlouvě o zájezdu, Potvrzení o zájezdu, Závazné objednávce služeb či v těchto VOP uvedena výslovně jako pořadatel či Poskytovatel ASIANA, vystupuje ASIANA jako cestovní kancelář. V opačném případě se má za to, že společnost ASIANA je v postavení cestovní agentury, není-li výslovně stanoveno jinak.

1.6 Zákazník odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro služby poptávané u ASIANY. ASIANA neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých Zákazníkem. Při zadání poptávky či objednávky je Zákazník povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit případnou slevu. Zákazník bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby. 

1.7 ASIANA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje Zákazníka. ASIANA je dále oprávněna odmítnout objednávku Zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty, nebo který je při osobní objednávce v provozovně ASIANA pod vlivem omamných látek.

1.8 Není-li uvedeno jinak, v případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen uhradit ASIANĚ storno poplatek stanovený pro příslušný druh služby nebo zájezdu v souladu s těmito VOP. Není-li poplatek stanoven, pak je Zákazník povinen uhradit náklady, které ASIANA vynaložila na plnění smlouvy do okamžiku, kdy jí bylo doručeno odstoupení Zákazníka od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí být doručeno do sídla ASIANY doporučeným dopisem a je účinné jeho doručením ASIANĚ.  

1.9. Zákazník bere na vědomí, že reklamace letecké přepravy či služeb s tím přímo souvisejících je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách dopravce (dále jen „Dopravce“) nebo poskytovatele/provozovatele služby (dále jen „Poskytovatel“) viz článek 2.4 těchto VOP. ASIANA není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace Zákazníka, které se týkají Letecké přepravy či souvisejících služeb. V případě uplatnění reklamace vad ostatních služeb poskytnutých ze strany ASIANY Zákazníkovi, je Zákazník oprávněn uplatnit reklamaci takovéto vady přímo u společnosti ASIANA a to bez zbytečného odkladu ihned, jakmile takovou vadu zjistí. ASIANA je povinna reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy. ASIANA neodpovídá za vadné poskytnutí služby či její neposkytnutí z důvodů vyšší moci, případně pokud je reklamována služba, kterou pouze zprostředkovala. V takovémto případě je dána odpovědnost za vady či nedostatky Poskytovateli zprostředkovávané služby obdobně jako u Letecké přepravy. 

1.10 Zákazník je povinen uhradit cenu služeb nebo zájezdu objednaných přímo od ASIANY nebo prostřednictvím zprostředkovaní ASIANY ve lhůtě stanovené v příslušné smlouvě či potvrzení objednávky, a není-li taková lhůta stanovena, je zákazník povinen konzultovat splatnost přímo s agentem ASIANA. Cena služeb je uhrazena v den připsání sjednané ceny, včetně všech příslušejících daní a poplatků, na bankovní účet ASIANY, nebo v den složení ceny služeb v hotovosti na pokladně ASIANY, pokud se tak stane do 17 hod. Platby připsané na účet nebo složené na pokladně po 17 hod jsou považovány za uhrazené v následující pracovní den.

1.11 Tyto VOP neupravují a nevztahují se na: 
(a) práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Dopravcem či Poskytovatelem při uskutečňování letecké přepravy osob a poskytování souvisejících cestovních služeb. Uvedený vztah se řídí smlouvou a příslušnými podmínkami konkrétního Poskytovatele.
(b) práva a povinnosti mezi Zákazníkem a pořadatelem zájezdu při poskytování zájezdu dle smlouvy o zájezdu uzavřené prostřednictvím ASIANY. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného pořadatele zájezdu. 
(c) vztahy mezi Zákazníkem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění prostřednictvím ASIANY. Zákazník je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou včetně všeobecných pojistných podmínek pojišťovny a v případě pojistné události či jiné souvislosti se obracet přímo na pojišťovnu. 
(d) práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ubytování, pronájmu vozu a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu, které pro Zákazníka zprostředkuje ASIANA. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného Poskytovatele.

2. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ LETECKÉ PŘEPRAVY OSOB

2.1. Způsob uzavírání Smlouvy o letecké přepravě osob
2.1.1 ASIANA nabízí Zákazníkovi možnost uzavřít s vybraným Dopravcem nebo Poskytovatelem Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících cestovních služeb pouze na základě těchto VOP platných v okamžiku uzavření Smlouvy.

2.1.2 Zákazník může činit svoji objednávku letenek, příp. souvisejících cestovních služeb:
(a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes síť Internet na stránkách www.letuska.cz , www.asiana.cz , www.airmeti.sk , www.superletuska.cz ,
(b) prostřednictvím telefonního hovoru, faxu či elektronické pošty,
(c) osobně v provozovně ASIANY.

2.1.3 Způsob objednávky dle článku 2.1.2 má právo zvolit Zákazník a s následným níže uvedeným způsobem uzavření Smlouvy výslovně souhlasí.

2.2. Uzavření Smlouvy s on-line rezervací
2.2.1 Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické on-line rezervace Zákazník činí závazně svoji objednávku Přepravy, příp. dalších služeb, a bezvýhradně souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany Dopravce nebo Poskytovatele (je-li to dle podmínek Dopravce nebo Poskytovatele nutné), je Zákazníkovi zasláno ze strany ASIANY elektronickou formou na email, který uvedl Zákazník při rezervaci, potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Přepravě, Dopravci nebo Poskytovateli služby/Provozovateli, souvisejících službách a celkové ceny.

2.2.2 Zákazník bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení ceny letenky, příp. dalších souvisejících služeb, není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších souvisejících služeb, jakož i jejich cena může být změněna. Možné způsoby platby ceny letenky, příp. dalších souvisejících služeb, závisí na době, do které je třeba u provedené rezervace vystavit letenku nebo/i poukaz/voucher na ostatní cestovní služby. Konkrétní lhůtu k zaplacení ceny letenky a souvisejících cestovních služeb určuje ke konkrétnímu cenovému tarifu Dopravce nebo Poskytovatel.

2.2.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník uhradí po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, u ASIANY cenu letenky, příp. související služby. Uzavřením smlouvy Zákazník potvrzuje, že mu byly ze strany ASIANY poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a předány související dokumenty. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka uhrazena k rukám ASIANY na její pokladně nebo připsána na bankovní účet ASIANY. Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami Dopravce pro změnu již vystavené letenky (např. změna data letu), nebo Poskytovatele služby/Provozovatele pro změnu objednané cestovní služby.

2.2.4 Po uzavření smlouvy je ASIANA povinna ihned vystavit a předat, resp. zaslat Zákazníkovi objednané letenky, popř. doklady potvrzující zakoupení související cestovní služby.

2.3. Uzavření smlouvy s rezervací telefonním hovorem nebo osobní návštěvou
2.3.1 Zákazník bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení ceny letenky, příp. dalších služeb, není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, jakož i jejich cena může být změněna.

2.3.2 Rezervaci jiným způsobem než je uvedeno v článku 2.2 těchto VOP činí Zákazník závazně svoji objednávku Přepravy, příp. dalších služeb. Po obdržení objednávky a případném jejím potvrzení ze strany Dopravce nebo Poskytovatele (je-li to dle podmínek Dopravce nebo Poskytovatele nutné), je Zákazníkovi zasláno ze strany ASIANY potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Přepravě, souvisejících službách, Dopravci nebo Poskytovateli a ceny. V potvrzení je dále uvedeno, že vztah mezi Zákazníkem a společností ASIANA se řídí těmito VOP, jež jsou uveřejněny v platném znění na www.letuska.cz , www.asiana.cz  a v každé provozovně ASIANY.

2.3.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník uhradí po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, u ASIANY cenu letenky, příp. souvisejících služeb. Uzavřením smlouvy Zákazník potvrzuje, že mu byly ze strany ASIANY poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a předány související dokumenty. Dále uzavřením smlouvy Zákazník souhlasí se zněním těchto VOP. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka uhrazena k rukám ASIANY na její pokladně nebo připsána na bankovní účet ASIANY.

2.3.4 Po uzavření smlouvy je ASIANA povinna ihned vystavit a předat, resp. zaslat Zákazníkovi objednané letenky, popř. doklady potvrzující zakoupení jiné cestovní služby.

2.4. Smlouva o letecké přepravě osob
2.4.1 Zákazník bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Přepravy a poskytnutí souvisejících služeb Zákazníkovi a Dopravci nebo Poskytovateli. ASIANA vystupuje ve vztahu mezi Zákazníkem a Dopravcem nebo Poskytovatelem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

2.4.2 Zákazník bere na vědomí, že ASIANA nezajišťuje Přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku Zákazníka.

2.4.3 Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva či podmínky Dopravce nebo Poskytovatele připouštějí, je Zákazník povinen činit u Dopravce nebo Poskytovatele nebo, připouštějí-li to podmínky Dopravce nebo Poskytovatele, prostřednictvím ASIANY.

2.4.4 Dále Zákazník bere na vědomí, že reklamace Přepravy či služeb s tím souvisejících je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele. ASIANA není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace Zákazníka, které se týkají Přepravy či souvisejících služeb.

2.4.5 Tyto reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele uvedeno jinak, v případě:
(a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby Dopravce nebo Poskytovatele služby/Provozovatele,
(b) ostatních vad, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uskutečnění Přepravy u Dopravce nebo čerpání cestovní služby u Poskytovatele nebo prostřednictvím ASIANY.

2.4.6 V případě, že Zákazník učiní reklamaci prostřednictvím ASIANY, ta následně na základě souhlasu Zákazníka předá reklamaci Dopravci nebo Poskytovateli k vyřízení a dále informuje Zákazníka o průběhu a výsledku reklamace. Zákazník bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči ASIANĚ, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Zákazník bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace Dopravci nebo Poskytovateli prostřednictvím ASIANY, spadá reklamace výhradně do kompetence Dopravce nebo Poskytovatele a není v možnostech ASIANY ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace nebo její výsledek.

2.4.7 ASIANA je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami Dopravce nebo Poskytovatele.

2.4.8 ASIANA odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy, tj. zejména za:
(a) řádné a včasné oznámení Dopravci nebo Poskytovateli, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Smlouva,
(b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany Dopravce nebo Poskytovatele, pokud to vyžadují podmínky Dopravce nebo Poskytovatele,
(c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu,
(d) řádné předání potřebných dokladů Dopravci nebo Poskytovateli,
(e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy Dopravci nebo Poskytovateli i Zákazníkovi, je-li o těchto změnách informována,
(f) řádné a včasné poukázání ceny Přepravy nebo cestovní služby a ceny za související služby na účet Dopravce nebo Poskytovatele.

2.4.9 V případě vad uvedených v článku 2.4.8 je Zákazník povinen učinit reklamaci u ASIANY bez zbytečného odkladu ihned, jakmile tuto vadu zjistí, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od jejího vzniku. ASIANA je povinna tuto reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy.

2.4.10 Zákazník odpovídá za formální i věcnou správnost své objednávky. Zejména za správné uvedení jména a příjmení (v případě, že jméno nebo příjmení Zákazníka je příliš dlouhé nebo má zvláštní tvar, je nutné informovat naše operátory před dokončením rezervace. Jméno a příjmení v letence musí přesně odpovídat údaji uvedenému v cestovním dokladu), věku, včasné nárokování na slevu na základě věku již při rezervaci a předložení dokladu o věku (doklad totožnosti a dalších údaje nutné k identifikaci osoby pro účely letecké přepravy), jakož i za uvedení správných údajů týkajících se Přepravy i ostatních cestovních služeb, tj. zejména správné datum, kdy se má uskutečnit Přeprava nebo jiná cestovní služba. Zákazník je rovněž povinen sdělit ASIANĚ svůj požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Zákazník bere na vědomí, že Dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou Zákazníka vyloučit z letecké přepravy bez nároku na vrácení ceny Letecké přepravy a přímo souvisejících služeb.

2.4.11 Zákazník bere na vědomí, že ASIANA není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek Přepravy po zakoupení letenky a tyto informace sdělovat Zákazníkovi. V souladu s bodem 2.4.8 písm. e) je tyto informace povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny Dopravcem.

2.4.12 Zákazník odpovídá zejména za:
(a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,
(b) správnost předaných údajů,
(c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného Dopravce),
(d) včasné dostavení se k odletu.

2.4.13 Zákazník je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, sdělit ASIANĚ platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ zjištění změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti sdělených kontaktních údajů ASIANA neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé Zákazníkovi.

2.4.14 Zákazník je povinen:
(a) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence, jinak nárok na přepravu bez náhrady zaniká,
(b) rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let a to 72 hodin před odletem přímo Dopravci,
(c) ověřit si povolenou váhu zavazadel,
(d) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci letenky, potvrzeních a formulářích souvisejících služeb; a následně v přepravním dokladu při jeho převzetí (zejména jméno, příjmení, data, trasu, datum narození, je-li uvedeno), převzetím letenky či itineráře letu a ostatních potvrzení vyslovuje s uvedenými údaji souhlas, 
(e) seznámit se s podmínkami pro změnu již vystavené letenky,
(f) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na www.letuska.cz  a www.asiana.cz .

2.4.15 Zákazník bere na vědomí, že:
(a) V případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky nevratný a za provedení storna letenky si ASIANA může účtovat odměnu dle platného ceníku (vyvěšen na internetových stránkách www.letuska.cz  a www.asiana.cz ).
(b) Storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce/letecké společnosti u vybraného tarifu, proplacení vratky/dobropisu se provádí formou bezhotovostního převodu na základě vyplnění příslušného formuláře na vrácení peněz.
(c) V případě, že má Zákazník zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod, speciální jídlo, výběr sedadel), je povinen o tom informovat pracovníka ASIANY.
(d) Poskytování ostatních služeb (ubytování, pronájem vozů, cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami Poskytovatele služby. Výběr a rezervace těch sedaček v letadle, které jsou nabízeny zdarma, nejsou garantovány a jejich změna může být leteckou společností zrealizována kdykoliv před odletem z důvodu změny konfigurace letadla, změny typu letadla apod. 
(e) V případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují- li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k takovému navýšení od data vystavení letenky.
(f) V případě nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezená.

3. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A PRODEJ ZÁJEZDŮ

3.1. Objednávka a uzavření smlouvy 
3.1.1 V souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých Podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), platnou Smlouvou o zájezdu se Pořadatel zavazuje obstarat pro Zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (dále jen „Zájezd“) a Zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Podle § 2522 a násl. 89/2012 Sb., NOZ, se „zájezdem“ rozumí soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
I ubytování,
II dopravu,
III jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

3.1.2 Nabídka zájezdů společnosti ASIANA je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených zájezdů, ledaže je pořadatelem přímo ASIANA. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na Webu. ASIANA nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK.

3.1.3 ASIANA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu s příslušným pořadatelem zájezdu.

3.1.4 Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené zájezdy. ASIANA nemá v okamžiku přijetí objednávky informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně pořadatelem zájezdu, příslušnou CK.
3.1.5 Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem společnosti ASIANA či příslušné CK po obdržení objednávky.

3.1.6 ASIANA si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

3.1.7 Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti ASIANA řešeno následovně:

(a) Poté, co Zákazník v souladu s těmito VOP provede objednávku vybraného Zájezdu a ASIANA tuto objednávku obdrží, provede ASIANA rezervaci zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a ASIANA. Některé CK nemají o víkendech otevřeno. V takovém případě bude objednávka vyřízena v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací ASIANA neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.
(b) Zákazník bere na vědomí, že v případě telefonických objednávek jsou hovory s pracovníky   ASIANA monitorovány, čímž není dotčeno právo Zákazníka monitorování odmítnout.

3.1.8 Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována společností ASIANA anebo příslušnou CK, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

(a) Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je pořadatelem zájezdu společnost ASIANA:
Smluvní vztah mezi Zákazníkem a ASIANOU, jakožto cestovní kanceláří, vzniká u Zájezdů uzavřením smlouvy o Zájezdu či uzavřením jiné smlouvy (tj. akceptací objednávky) v případě jiných služeb. Obsah Smlouvy je vymezen nabídkou Zájezdů nebo služeb prezentovanou na Webu, nezávaznou objednávkou těchto služeb a její akceptací ze strany ASIANY, těmito VOP, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy. ASIANA je povinna Zákazníkovi nabídnout VOP v elektronické nebo papírové podobě a v případě Zákazníkova zájmu je připojit k návrhu Smlouvy. VOP nalezne Zákazník také na webových stránkách www.ckasiana.cz , www.letuska.cz . Zákazník bere na vědomí, že v případě akceptace Smlouvy souhlasí také s VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
(b) Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je pořadatelem Zájezdu jiná CK:
Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany ASIANY buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušnou CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle těchto VOP. Smlouva spolu s pokyny je Zákazníkovi standardně zaslána faxem, e-mailem, předána osobně na pobočce ASIANY nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady ASIANY.

ASIANA rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude-li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena v souladu s těmito VOP. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti ASIANA. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a ASIANA není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace služby nebo Zájezdu)

3.1.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti ASIANA, resp. příslušné CK. 

3.1.10 U vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti ASIANA, resp. příslušné CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

3.1.11 Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka ASIANA povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je provozovatelem Zájezdu. Je-li společnost ASIANA pořadatelem Zájezdu, je povinna předat Zákazníkovi doklad od příslušné pojišťovny o podmínkách pojištění a způsobu oznámení pojistné události, a to současně se Smlouvou. ASIANA je rovněž povinna vhodným způsobem sdělit Zákazníkovi údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a informaci o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro daný Zájezd požadovány.

3.1.12 Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých zastupovaných CK či zahraničních dodavatelů.

3.1.13 Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jiný subjekt se sídlem jak v České republice, tak v zahraničí.

3.1.14 Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči společnosti ASIANA, resp. příslušné CK, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení pořadatelem Zájezdu akceptováno.

3.2 Platba 
3.2.1 Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

3.2.2 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak obvykle jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

3.2.3 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané obvykle méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet ASIANY v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, na pobočkách ASIANY či jiným způsobem dle dohody s pracovníkem ASIANY. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto VOP.

3.2.4 Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy a uhrazení platby může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný Zájezd, resp. společnost ASIANA, rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na vrácení všech svých již uhrazených finančních prostředků.

3.2.5 Zákazník souhlasí s tím, že ASIANA, resp. příslušná CK (nestanoví-li obchodní podmínky příslušné CK jinak), je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu, a to pouze za těchto podmínek:
(a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo
(b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo
(c) dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %.
Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději dvacet jedna (14) dní před zahájením Zájezdu, jinak společnosti ASIANA, resp. příslušné CK, nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu.

3.2.6 Je-li ASIANA nebo CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

3.2.7 Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem ASIANY. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem ASIANY a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

3.2.8 Výše uvedené platební podmínky dle těchto VOP neplatí, pokud Zákazník po písemné dohodě s pracovníkem společnosti ASIANA platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky příslušné CK.

3.3 Zájezd na vyžádání 
3.3.1 U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím ASIANA pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou.

3.3.2 Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany pořadatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného zahraničního partnera CK, resp. společnosti ASIANA (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

3.3.3 V takovém případě je ASIANA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu na cenu Zájezdu až ve výši 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera.

3.3.4 V okamžiku úhrady dochází mezi společností ASIANA a Zákazníkem k uzavření Smlouvy o Zájezdu. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s těmito VOP a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva zamítnutím rezervace, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši.

3.3.5 Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto článku VOP se vztahují storno podmínky dané CK, resp. společnosti ASIANA.

3.4 Storno zájezdu a odstupné 
3.4.1 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:

(a) Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na Zájezd či uzavřena Smlouva;
(b) po uzavření Smlouvy a úhradě zálohy či celé částky za Zájezd, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.

Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka. 
Při účtování storno poplatku pořadatelem Zájezdu si ASIANA může účtovat manipulační poplatek ve výši max. 5% celkové ceny Zájezdu.

3.4.2 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného společností ASIANA od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti společnosti ASIANA vyplývající ze Smlouvy, těchto VOP nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit společnosti ASIANA odstupné za těchto podmínek:
(a) ASIANA je ze závažných důvodů oprávněna zrušit Zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení. V takovém případě je povinna uhradit Zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny Zájezdu. Zákonný nárok Zákazníka na náhradu škody zůstává zachován.
(b) ASIANA se zprostí odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu pouze v případě, prokáže-li, že ke zrušení Zájezdu došlo v důsledku tzv. vyšší moci (za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli společnosti ASIANA) či došlo-li ke zrušení Zájezdu z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu cestujících osob. 
(c) Zákazník má právo kdykoliv před realizací Zájezdu odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí společnosti ASIANA doručit písemně. Smluvní vztah Zákazníka a společnosti ASIANA je tímto zrušen a účast Zákazníka stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno společnosti ASIANA. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, je společnost ASIANA povinna vrátit Zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny Zájezdu podle zrušené Smlouvy, a Zákazník je povinen uhradit společnosti ASIANA následující odstupné:

 • do 65. dne před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 5 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 64 až 46 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 45 až 31 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 30 až 16 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 15 dní a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

(d) Požaduje-li Zákazník změnu Smlouvy, je v případě akceptace změny společnost ASIANA oprávněna požadovat následující plnění:
změna účastníka: v případě, pokud Zákazník společnosti ASIANA písemně oznámí, že se místo něho zúčastní Zájezdu jiná osoba v oznámení uvedená – v tomto případě původní a nový Zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení ceny za Zájezd a původní Zákazník má povinnost seznámit nového Zákazníka s těmito VOP, podmínkami příslušné CK a dalšími informacemi, které mu byly ve vztahu k Zájezdu poskytnuty. Společnost ASIANA je oprávněna za této situace požadovat úhradu nákladů, které společnosti ASIANA, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou;
změna termínu Zájezdu či služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny): ve lhůtě do 35 dní před realizací Zájezdu je společnost ASIANA oprávněna požadovat úhradu nákladů, které společnosti ASIANA, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou, je-li požadována změna termínu ve lhůtě méně než 35 dní před realizací Zájezdu, je kromě nákladů společnost ASIANA oprávněna požadovat po Zákazníkovi poplatek stanovený ve výši odstupného dle článku 3.4.2 těchto VOP;
změna ubytovací kapacity či objednaných služeb se vždy řídí storno podmínkami dle článku 3.4.2 těchto VOP.
(e) Pokud Zákazník hradící celou nebo část Zájezdu tzv. poukázkami (např. Edenred, kartou Benefity.cz) a odstoupí od Smlouvy, může mu být případná vratka vrácena v těchto poukázkách.
(f) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu jiným subjektem (např. příspěvek zaměstnavatele na dovolenou, platba prostřednictvím společnosti Benefit management, platba zájezdu na splátky atd.) a Zájezd bude Zákazníkem či pořádající CK v souladu s těmito VOP nebo na základě zákona stornován, je případná vratka ceny Zájezdu možná pouze tomu subjektu, který Zájezd hradil (tzn. v případě, že Zájezd platil zaměstnavatel Zákazníka, bude vratka za stornovaný zájezd vrácena zaměstnavateli Zákazníka a nemůže být vrácena Zákazníkovi apod.). V případě částečné úhrady Zákazníkem a částečné úhrady jiným subjektem, bude vratka ceny Zájezdu v případě storna vrácena stejným poměrem všem platícím. Lhůta na vyřízení vratky ceny stornovaného Zájezdu činí 35 kalendářních dní.
(g) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu dárkovým certifikátem vystaveným společností ASIANA, řídí se vratka ceny Zájezdu v případě storna samostatnými podmínkami uvedenými na dárkovém certifikátu.

3.4.3 Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno buď na e-mailovou adresu zajezdy@letuska.cz v pracovní době od pondělí do pátku 8:00–18:00 hod. nebo během otevírací doby na některou z poboček ASIANA a současně zasláno na e-mailovou adresu příslušné CK na kontakty uvedené ve Smlouvě. Storno může být případně dodáno Zákazníkem osobně do sídla společnosti ASIANA, kde si nechá odpovědným pracovníkem potvrdit jeho přijetí.

3.4.4 Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení do CK, resp. společnosti ASIANA, proto je třeba vzít v potaz, že centrála ASIANA má pracovní dobu pouze od pondělí do pátku.

3.4.5 Ačkoliv ASIANA vyvíjí maximální snahu spolupracovat jen s osvědčenými a prověřenými partnery, může se přesto v ojedinělých případech některá CK dostat do úpadku. V případě, že klient nemá sjednané žádné pojištění vztahující se k takovéto události, bude u příslušeného soudu zahájeno insolvenční řízení s danou CK. Společnost ASIANA vrátí zaplacené finanční prostředky Zákazníkům, pokud vrácení peněžních prostředků bude umožňovat zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Bude-li nezbytné zaplacené finanční prostředky vymáhat v rámci insolvenčního řízení CK, vrátí ASIANA Zákazníkovi tu část zaplacených finančních prostředků, kterou v rámci insolvenčního řízení obdrží, poníženou o náklady spojené s jejím vymáháním (pokud takové náklady společnosti ASIANA vznikly a jejich výše je odůvodnitelná v souladu s platnými právními předpisy), bez zbytečného odkladu po té, co tyto finanční prostředky obdrží.

4. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

(např. ubytování, nájem dopravních prostředků, zejména automobilů, vstupenky, výlety, apod.) 

4.1 ASIANA je autorizovaným zprostředkovatelem ubytovacích a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu a souvisejících služeb vybraných Poskytovatelů, se kterými má uzavřené smlouvy, na základě kterých je ASIANA oprávněna sjednávat tyto služby se Zákazníky na poukaz či voucher o závazném objednání služeb (dále jen „Poukaz“) a svým jménem inkasovat sjednanou cenu služeb. 

4.2 ASIANA nabízí zákazníkům možnost zprostředkování s vybraným Poskytovatelem o zajištění vybraných služeb. Zákazník bere na vědomí, že práva a povinnosti vznikají pouze Poskytovateli služby a Zákazníkovi, přičemž ASIANA v tomto vztahu vystupuje pouze jako zprostředkovatel. 

4.3 Zákazník bere na vědomí, že za poskytnutí služeb nese odpovědnost výhradně Poskytovatel dané služby cestovního ruchu a souvisejících služeb dle svých obchodních podmínek, nikoli ASIANA, která není Poskytovatelem ubytování ani jiných služeb, a proto neodpovídá za řádnou a včasnou realizaci těchto služeb ani za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku Zákazníka v souvislosti s ubytováním, pronájmem vozu nebo čerpáním jiných zprostředkovaných služeb. 

4.4 Zákazník může dle své volby provést svoji objednávku služeb: 
(a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes síť Internet na stránkách ASIANY, především: www.letuska.cz , www.asiana.cz , www.airmeti.sk , www.superletuska.cz ,
(b) prostřednictvím telefonního hovoru, faxu či elektronické pošty,
(c) osobně v provozovně ASIANY. 

4.5 Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické online rezervace, telefonicky, faxem, elektronickou poštou či osobně v provozovně ASIANY Zákazník činí závazně svoji objednávku ubytovacích nebo jiných a souvisejících služeb cestovního ruchu, a bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Po obdržení objednávky ASIANA neprodleně potvrdí její přijetí a po jejím případném potvrzení ze strany Poskytovatele služby (je-li to dle podmínek Poskytovatele nutné), je Zákazníkovi zasláno ze strany ASIANY potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednaném ubytování či jiných nebo souvisejících služeb, o Poskytovateli služby a celkové ceně, a to: 
(a) elektronickou formou na e-mail, který zákazník uvedl při on-line rezervaci
(b) jiným sjednaným způsobem (např. poštou, elektronickou formou, faxem…), v případě rezervace provedené telefonicky, faxem, elektronickou poštou či osobně v provozovně ASIANY. 

4.6 Zákazník bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení celkové ceny (tj. ceny zahrnující všechny objednané služby, související služby, cenu zprostředkování, apod.) není potvrzení objednávky závazné a rezervace služeb, jakož i jejich cena může být změněna bez předešlého upozornění. Závazné objednávky jsou přijímány v rámci běžné pracovní doby v pracovní dny a to nejpozději do 17:00 hod. Objednávky, které Poskytovatel obdrží mimo tuto dobu, budou vyřízeny až následující pracovní den. K závaznému uzavření sjednání služeb mezi Zákazníkem a Poskytovatelem dojde ve chvíli, kdy Zákazník uhradí po ověření platnosti provedené rezervace objednané služby, příp. jiné související služby, u ASIANY, celkovou cenu. Uhrazením celkové ceny Zákazník potvrzuje, že mu byly ze strany ASIANY poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty. 

4.7 V případě, že podmínky Poskytovatele služeb vyžadují uzavření smlouvy v písemné podobě, oznámí ASIANA tuto skutečnost Zákazníkovi, jakmile Poskytovatel ubytování či jiné služby potvrdí objednávku Zákazníka. ASIANA současně Zákazníka informuje o době platnosti objednávky, v rámci které je Zákazník povinen uzavřít smlouvu. V případě marného uplynutí doby platnosti objednávky je nutné vyžádat nové potvrzení objednávky Poskytovatelem služby. Smlouva je uzavřena jejím podpisem Zákazníka a ASIANOU. Podpisem smlouvy Zákazník potvrzuje, že mu byly ze strany ASIANY poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty. 

4.8 Po závazném objednání služby je ASIANA povinna vystavit a předat či zaslat Zákazníkovi Poukaz na objednané služby cestovního ruchu, jehož předložení je nutné pro čerpání dané služby či jiných souvisejících služeb. 

4.9 Veškeré návrhy na změny či zrušení objednaných služeb, pokud to podmínky Poskytovatele připouštějí, je Zákazník povinen činit přímo u Poskytovatele objednané služby, nebo, připouštějí-li to podmínky Poskytovatele objednané služby, prostřednictvím ASIANY. 
4.10 Zákazník může reklamaci zprostředkovaných služeb řešit prostřednictvím ASIANY, bere ale na vědomí, že reklamace ubytování či jiných nebo souvisejících služeb ASIANA není oprávněna za Poskytovatele služby vyřizovat ani uznávat. Reklamace vad, které je možno odstranit ihned, je nutné činit bez zbytečného odkladu u pověřené osoby poskytující služby ihned na místě, není-li v reklamačních podmínkách Poskytovatele uvedeno jinak.

4.11 V případě, že Zákazník uplatní reklamaci prostřednictvím ASIANY, ASIANA předá reklamaci Poskytovateli služby k vyřízení a dále informuje Zákazníka o průběhu a výsledku reklamace. Zákazník bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči ASIANĚ, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Zákazník bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace Poskytovateli služby prostřednictvím ASIANY, spadá reklamace výhradně do kompetence Poskytovatele služby a ASIANA nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek. 

4.12 ASIANA je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami Poskytovatele. 

4.13 ASIANA odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících se závazným sjednáním služby, tj. zejména za 
(a) řádné a včasné oznámení Poskytovateli služby, že byla učiněna objednávka a následně služba závazně objednána, 
(b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele služby, pokud to vyžadují podmínky Poskytovatele, 
(c) řádné a včasné vystavení Poukazu na služby, 
(d) řádné předání potřebných dokladů Zákazníkovi, 
(e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Poskytovateli služby i Zákazníkovi, a to následující pracovní den poté, co ASIANA byla o takové změně písemně informována, 
(f) řádné a včasné poukázání ceny služby a souvisejících služeb na účet Poskytovatele. 

4.14 Zákazník bere na vědomí, že ASIANA není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci či změny podmínek u objednaných služeb nebo jiných či souvisejících služeb, a tyto informace sdělovat Zákazníkovi, před uhrazením částečné nebo i celkové ceny služeb a to i při vystavení Poukazu na jejich čerpání. 

4.15 Zákazník je povinen po uhrazení ceny objednaných nebo souvisejících služeb, písemně sdělit ASIANĚ své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny služeb. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů ASIANA neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku nedoručení oznámení změn. 

4.16 Zákazník odpovídá zejména za: 
(a) správnost předaných údajů, 
(b) včasnou úhradu objednaných služeb
(c) včasný nástup na ubytování resp. zahájení čerpání zprostředkované služby. 

4.17 Zákazník je povinen: 
(a) v dostatečném časovém předstihu před nástupem na ubytování nebo čerpání jiné objednané služby u sebe a všech dalších spolucestujících osob zkontrolovat platnost cestovních dokladů a ověřit podmínky vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, které za účelem čerpání objednané služby navštíví, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Zákazník bere na vědomí, že ASIANA ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu Zákazníka či dalších cestujících osob do země cílové nebo tranzitní destinace či odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace. 
(b) zajistit sobě a spolucestujícím osobám potřebná pobytová a tranzitní víza. 
(c) zajistit, aby jak Zákazník, tak i další spolucestující osoby splňovali zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích. 
(d) zkontrolovat správnost údajů na Poukazu vystaveném ASIANOU na ubytování, pronájem vozu a jiné či související služby (zejména osobní údaje, data a termíny platnosti služby, typ ubytování, typ pronajatého vozidla apod.), přičemž převzetím Poukazu na službu potvrzuje, že je zkontroloval a že s těmito údaji souhlasí. 

4.18 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že storno služby se řídí podmínkami Poskytovatele, pokud není uvedeno jinak, a v nich stanovená lhůta pro případnou refundaci zaplacené ceny nebo její části prostřednictvím ASIANY se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se ASIANA zavazuje příslušnou částku Zákazníkovi vyplatit. ASIANA je oprávněna si účtovat servisní poplatek, který ji zůstává i v případě refundace služby.

5. CESTOVNÍ DOKLADY A PODMÍNKY PRO VYŘÍZENÍ OPRÁVNĚNÍ K POBYTU (VÍZA)

5.1 Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Schengenském prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním. Za případné neudělení víza nenese ASIANA či CK žádnou odpovědnost.

5.2 Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž je Zákazník i spolucestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

5.3 Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme Zákazníkům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet Zákazníkům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně Zákazníkovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se Zákazník může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

5.4 Potřebné ostatní doklady zajišťované společností ASIANA či příslušnou CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od ASIANY nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 7 dní před odjezdem nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě odjezdu. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické Poukazy, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.

5.5 ASIANA nabízí zákazníkům zajištění vyřízení víza za odměnu na základě objednávky Zákazníka učiněné dle volby Zákazníka telefonicky, e-mailem nebo osobně v jakékoli provozovně ASIANA. 

5.6 V objednávce je Zákazník povinen uvést zejména osobní údaje osob, pro které mají být víza vyřízena (včetně státního občanství), úplný oficiální název státu, jehož vízum Zákazník požaduje vyřídit, typ požadovaného víza a požadovaný termín a dobu trvání víza. Po obdržení objednávky ASIANA Zákazníkovi zašle potvrzení objednávky s uvedením údajů o objednaném vyřízení víza, dokladech nutných k úspěšnému vyřízení víza, výši správního poplatku za vyřízení víza a odměny ASIANY. 

5.7 Smlouva je uzavřena uhrazením odměny ASIANĚ a správního poplatku za vyřízení víza. Uzavřením smlouvy Zákazník potvrzuje, že mu byly ze strany ASIANY poskytnuty všechny známé/dostupné informace včetně předpokládané lhůty pro vyřízení žádosti o vízum. Za úhradu odměny a správního poplatku se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou anebo den připsání platby na účet ASIANY, a to v souladu s bodem 1.10 těchto VOP. 

5.8 Pokud se Zákazník po podání žádosti o vydání víza rozhodne tuto žádost vzít zpět nebo smlouvu s ASIANOU ukončit před vydáním víza, má ASIANA nárok na úhradu poměrné části odměny za již provedené úkony, nejméně však ve výši 50 % odměny. Zákazník bere na vědomí, že po podání žádosti o vydání víza se zaplacený správní poplatek již nevrací, a to ani v případě, že Zákazník svoji žádost sice nevezme zpět, ale vízum nebude vydáno. 

5.9 Po uzavření smlouvy je Zákazník povinen předat ASIANĚ bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty potřebné pro vyřízení víza. Do obdržení takových dokumentů není ASIANA povinna činit žádné úkony směřující k vyřízení víza. Zákazník bere na vědomí, že příslušný zastupitelský úřad může v průběhu řízení o vydání víza požadovat předložení dalších dokumentů, o čemž bude ASIANA Zákazníka informovat a Zákazník je povinen ASIANĚ takové další dokumenty ihned poskytnout. 

5.10 Zákazník je povinen: 
(a) sdělit ASIANĚ pravdivě a úplně všechny skutečnosti a informace rozhodné pro vydání víza, 
(b) poskytovat ASIANĚ veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení víza, 
(c) je-li k vyřízení víza zapotřebí plná moc, včas ji ASIANĚ udělit a doručit. 

5.11 ASIANA je povinna: 
(a) dokumenty obdržené od Zákazníka pro účely vyřízení víza řádně opatrovat a předat je příslušnému zastupitelskému úřadu, 
(b) na žádost Zákazníka jej informovat o průběhu vyřizování víza, 
(c) jednat podle svých schopností a znalostí a odchýlit se od pokynů Zákazníka, jen je-li to v zájmu Zákazníka a nemůže-li ASIANA včas obdržet souhlas Zákazníka 
(d) vyzvednout víza po jejich vydání v souladu s termínem uvedeným příslušnou ambasádou a doručit je bez zbytečného odkladu Zákazníkovi spolu s dokumenty, které zastupitelský úřad vrací, zejména cestovní pas s uděleným vízem, popř. se se Zákazníkem dohodnout na jiném způsobu předání víza a příslušných dokumentů, pokud jsou s cestovním dokladem a vízem příslušnou ambasádou vraceny. 

5.12 Zákazník bere na vědomí, že: 
(a) ASIANA neodpovídá za nevydání víza v důsledku nesprávnosti předaných údajů nebo dokumentů nebo neposkytnutím potřebné součinnosti nebo neudělením potřebné plné moci řádně a včas. 
(b) ASIANA neodpovídá za překročení předpokládané doby pro vydání víza. 
(c) ASIANA neodpovídá za neudělení víza, pokud bylo způsobeno okolností, kterou ASIANA nemohla ovlivnit (např. správním uvážením zastupitelského úřadu). 
(d) zastupitelský úřad může Zákazníka vyzvat k osobní návštěvě či doložení dalších dokladů neuvedených v původních podmínkách pro proces udělení víza. 
(e) ASIANA neodpovídá za správnost informací týkajících se vízových povinností. Tyto informace je Zákazník povinen si na své náklady a odpovědnost ověřit u příslušného zastupitelského úřadu. 

5.13 ASIANA je oprávněna smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud je narušena důvěra mezi Zákazníkem a ASIANOU. V takovém případě smlouva zaniká okamžikem, kdy ASIANA informuje Zákazníka o výpovědi. I po zániku smlouvy je ASIANA povinna učinit vše, co nesnese odkladu, aby Zákazník neutrpěl újmu. ASIANA je po zániku smlouvy povinna předat Zákazníkovi všechny dokumenty, které převzala pro účely vyřízení víza od Zákazníka a jsou ještě v její dispozici. ASIANA má právo ponechat si přiměřenou část odměny dle již provedených úkonů. 

5.14 Reklamaci služeb ASIANA při zprostředkování víz může Zákazník (doporučujeme písemně) uplatnit u ASIANY. Reklamaci lze podat v rámci zákonné lhůty, tj. 30 dní od vyřízení/nevyřízení víza. Reklamace může být podána na info@letuska.cz . 

6. PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ STUDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ

6.1 ASIANA nabízí Zákazníkům možnost zprostředkování studijního pobytu v zahraničí („Pobyt“) pořádaného pořadatelem (dále jen „Pořadatel“) dle výběru Zákazníka jménem a na účet Zákazníka na základě Smlouvy o zprostředkování. 

6.2 Zákazník bere na vědomí, že ASIANA není Pořadatelem pobytu, je jeho zprostředkovatelem a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Pobytu ani za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku Zákazníka v souvislosti s Pobytem. 

6.3 Zákazník bere na vědomí, že: 
(a) ubytováním v hostitelské rodině se rozumí ubytování v soukromí, přičemž hostitelskou rodinu může představovat i samostatně žijící osoba. 
(b) ceny Pobytů uvedené v cenících ASIANY mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Závazná cena Pobytu bude uvedena v nabídce a následně ve Smlouvě o zprostředkování, a to včetně příslušné DPH 
(c) ASIANA má právo zvýšit cenu Pobytu i po uzavření Smlouvy o zprostředkování v případě, že cenu zvýší Pořadatel Pobytu. 
(d) ASIANA má právo zvýšit cenu za dopravu na místo Pobytu, jestliže po uzavření smlouvy zvolený Dopravce či Poskytovatel zvýší cenu, např. z důvodu sezónních výkyvů v cenách letenek. Rovněž tak může dojít ke změnám termínů odjezdu a příjezdu. ASIANA je povinna o těchto skutečnostech Zákazníka neprodleně informovat. 
(e) Zákazník nemá právo na poskytnutí slevy z ceny Pobytu za dny, kdy výuka neprobíhá z důvodu státního nebo místního svátku. 
(f) v případě, že Zákazník bude vyhoštěn ze země Pobytu, bude mu udělen zákaz v této zemi pobývat či bude vyloučen z příslušného studijního programu, nemá nárok na vrácení ceny Pobytu ani její části. 
(g) v případě pochybností se má za to, že daný Pobyt a doplňkové služby odpovídají standardním podmínkám Pořadatele studijního programu a Poskytovatelů příslušných služeb.
(h) fotografie použité v propagačních materiálech ASIANY mají pouze ilustrativní charakter. 

6.4 Smlouva o zprostředkování mezi ASIANOU a Zákazníkem je uzavírána písemně nebo konkludentně Zákazníkovým uhrazením ceny Pobytu nebo zálohy vyčíslené v zálohové faktuře. V případě takového konkludentního uzavření smlouvy o zprostředkování je Zákazník povinen doručit ASIANĚ bez zbytečného odkladu Zákazníkem osobně podepsané písemné vyhotovení Smlouvy o zprostředkování. Pokud tak Zákazník neučiní do 14 dnů od konkludentního uzavření Smlouvy o zprostředkování, je ASIANA oprávněna od Smlouvy od zprostředkování odstoupit a z přijaté platby si ponechat manipulační poplatek 15 %, maximálně však 1 000 Kč, jako paušální náhradu vzniklých nákladů. 

6.5 Uzavřením Smlouvy o zprostředkování se ASIANA zavazuje pro Zákazníka zprostředkovat Pobyt specifikovaný ve Smlouvě o zprostředkování a Zákazník se zavazuje ASIANĚ uhradit odměnu za zprostředkování a cenu Pobytu, popř. cenu Zákazníkem požadovaných doplňkových a souvisejících služeb.     

6.6 Uzavřením Smlouvy o zprostředkování Zákazník potvrzuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se Pobytu, které mu byly poskytnuty ze strany ASIANY nebo které jsou dostupné na webových stránkách ASIANY, zejména pak na www.study.cz a www.letuska.cz  

6.7 Zákazník je povinen uhradit cenu Pobytu a odměnu ASIANĚ ve lhůtách a výši stanovené ve smlouvě o zprostředkování, a to na základě faktury vystavené ASIANOU. 

6.8. V případě, že se kurz české koruny vůči měně, ve které je stanovena cena Pobytu Pořadatelem, ke dni úhrady faktury zvýší o více než 5 % oproti dni vystavení zálohové faktury, je Zákazník povinen ASIANĚ doplatit vzniklý kurzový rozdíl v celé výši. V případě, že tak Zákazník neučiní do pěti (5) dnů, je ASIANA oprávněna od Smlouvy o zprostředkování odstoupit a Zákazník je povinen uhradit storno poplatky Pobytu dle těchto VOP. 

6.9 ASIANA je oprávněna stanovit splatnost tak, aby byla celková cena a odměna uhrazena před nástupem na Pobyt. Jestliže je doba splatnosti kratší než tři (3) dny, je ASIANA povinna na to Zákazníka upozornit. 

6.10 Zákazník má možnost zvolit úhradu ceny Pobytu ve dvou splátkách, a to 25 % ceny splatné do 14 dnů od vystavení faktury a zbylých 75 % ceny nejpozději šest (6) týdnů před plánovaným nástupem na Pobyt. V případě poskytnutí speciálních nabídek/slev ze strany ASIANY mohou být splatnosti upraveny jinak v podmínkách získání této speciální nabídky/slevy. 

6.11 ASIANA je povinna rezervovat pro Zákazníka vybraný Pobyt do sedmi (7) pracovních dnů od uhrazení ceny Pobytu nebo zálohy, a odměny ASIANĚ. Jestliže je doba od uzavření Smlouvy o zprostředkování a nástupem na Pobyt kratší než 10 dnů, je ASIANA povinna tuto rezervaci provést bez zbytečného odkladu, avšak ne dříve, než Zákazník uhradí cenu Pobytu a odměnu ASIANĚ a to v plné výši. 

6.12 ASIANA informuje Zákazníka: 
(a) na žádost Zákazníka o průběhu zprostředkování Pobytu, vždy ve lhůtě potřebné pro zjištění požadovaných informací. 
(b) v případě potvrzení rezervace Pobytu Pořadatelem takového Pobytu bez zbytečného odkladu, a 
(c) bez zbytečného odkladu, v případě nepotvrzení rezervace Pobytu Pořadatelem, nejpozději však sedm (7) dní před plánovaným nástupem na Pobyt. Toto neplatí, je-li smlouva se Zákazníkem uzavřena v době kratší než sedm (7) dní před plánovaným nástupem na Pobyt. V takovém případě ASIANA nabídne Zákazníkovi alternativní termín či Pobyt jako takový. Pokud Zákazník s navrhovanou alternativou nesouhlasí, má právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování. ASIANA je pak povinna vrátit Zákazníkovi již uhrazenou část ceny Pobytu. 

6.13 V případě potvrzení rezervace Pořadatelem Pobytu je ASIANA povinna doručit Zákazníkovi dokumenty potřebné pro nástup na Pobyt před tímto plánovaným nástupem. 

6.14 Zákazník je povinen zejména: 
(a) v dostatečném časovém předstihu před plánovaným nástupem na Pobyt zkontrolovat platnost cestovního dokladu a ověřit podmínky vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, zejména vstupní formality a vízové požadavky. 
(b) zajistit si potřebná Pobytová a tranzitní víza. 
(c) zajistit, aby splňoval zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či Pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích, 
(d) řídit se pokyny Pořadatele Pobytu, 
(e) chovat se v průběhu Pobytu tak, aby neporušoval obecně závazné právní předpisy dané země, pravidla studijního programu stanovená Pořadatelem, nezasahoval neoprávněně nebo neodůvodněně do práv ostatních účastníků Pobytu, a aby nepoškozoval dobré jméno ASIANY. 

6.15 Zákazník bere na vědomí, že v případě, že se jím vybraný konkrétní Pobyt nenaplní (celý nebo jen z části), může mu Pořadatel Pobytu změnit typ Pobytu (nebo dílčí související služby) na adekvátní náhradu. Pokud je Zákazníkovi poskytnuta adekvátní náhrada Pobytu (nebo náhrada části Pobytu či související služby), nemá nárok na odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, na vrácení ceny Pobytu ani její části. 

6.16 Zákazník má právo požadovat změnu podmínek Pobytu a to i v průběhu čerpání této či související služby. Jeli požadovaná změna možná, má ASIANA nárok na náhradu veškerých nákladů v plné výši, které vynaloží na zajištění takové změny. 

6.17 Zákazník má právo objednaný Pobyt zrušit, a to doporučeně zaslaným oznámením na adresu sídla ASIANY. V takovém případě je Zákazník povinen ASIANĚ uhradit následující storno poplatky: 
(a) Zruší-li Zákazník Pobyt více než 30 dní před plánovaným nástupem na Pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 20 % celkové ceny Pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových služeb (letenky, víza atd.). 
(b) Zruší-li Zákazník Pobyt v období 29 – 7 dní před plánovaným nástupem na Pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 50 % celkové ceny Pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových služeb. 
(c) Zruší-li Zákazník Pobyt méně než 7 dnů před plánovaným nástupem na Pobyt, popř. po nástupu na Pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 100 % celkové ceny Pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových služeb. Při stanovení výše storno poplatků se vychází z ceny včetně DPH. 

6.18 Zákazník je povinen uhradit storno poplatek v příslušné výši i v případě, že na Pobyt nenastoupí z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných údajů. 

6.19 Je-li podmínkou pro účast Zákazníka na Pobytu získání víza a Zákazník je neobdrží, Smlouva o zprostředkování pozbývá platnosti a ASIANA má nárok na storno poplatek dle podmínek 6.17 těchto VOP. Pokud vízum vyřizovala ASIANA, je Zákazník povinen uhradit ASIANĚ všechny náklady vynaložené v souvislosti s vyřizováním víza pro Zákazníka. 

6.20 Pobyt se považuje za zrušený dnem, kdy je ASIANĚ doručeno písemné oznámení Zákazníka o zrušení Pobytu. Smlouva o zprostředkování k tomuto dni zaniká. 

6.21 Právo ASIANY na úhradu storno poplatku vzniká ke dni zániku Smlouvy o zprostředkování nebo k plánovanému dni nástupu na Pobyt, podle toho, co nastane dříve. Výši storno poplatku včetně částky, kterou si ponechává z již uhrazené ceny, se ASIANA zavazuje Zákazníkovi písemně oznámit. Storno poplatek je splatný do tří (3) dnů od písemného oznámení ASIANY Zákazníkovi. 

6.22 ASIANA je povinna být Zákazníkovi, resp. účastníkovi Pobytu, k dispozici na telefonu v rámci standardní pracovní doby ASIANY pro řešení problémů, které v průběhu Pobytu mohou nastat. 

6.23 V případě zjištění vad Pobytu oproti smlouvě nebo těmto VOP má Zákazník právo uplatnit reklamaci Pobytu u Pořadatele Pobytu přímo nebo prostřednictvím ASIANY, a to v průběhu Pobytu. Zákazník má právo na sjednání nápravy, a pokud to není možné, na přiměřenou slevu z ceny Pobytu. Výši slevy stanoví Pořadatel Pobytu ve spolupráci s ASIANOU. Pokud Zákazník reklamaci neuplatní v průběhu Pobytu, má se za to, že Pobyt nevykazoval žádné vady. Zákazník bere na vědomí, že po skončení Pobytu jsou jakékoli výhrady Zákazníka k Pobytu nebo doplňkovým službám bezpředmětné. Reklamaci týkající se dopravy při zpáteční cestě po skončení Pobytu může Zákazník uplatnit v souladu s obchodními podmínkami příslušného Dopravce nebo Poskytovatele, jinak bez zbytečného odkladu.

7. PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO ŠKOLNÍHO POBYTU

7.1 Je-li předmětem zprostředkování Pobyt žáka u hostitelské rodiny v jiném státě spojený s pravidelnou návštěvou školy ujednaný alespoň na dobu tří (3) měsíců, zajistí Pořadatel za součinnosti žáka jeho vhodné ubytování v hostitelské rodině, jakož i dohled nad ním a péči o něho podle obvyklých poměrů v zemi Pobytu. Zároveň žákovi vytvoří předpoklady, aby mohl pravidelně navštěvovat školu. 

7.2 Zákazník má právo požadovat od Pořadatele odstupné, odstoupí-li od smlouvy před zahájením školního Pobytu proto, že mu Pořadatel nesdělil ani v předstihu 7 dní: 
(a) jméno a adresu hostitele, u něhož bude žák po příjezdu ubytován, 
(b) jméno a adresu pověřené osoby (koordinátora) v zemi školního Pobytu, u níž lze požadovat pomoc, a údaj o možnosti spojit se s ní. 

7.3 Zákazník má právo požadovat od Pořadatele odstupné, odstoupil-li od Smlouvy proto, že Pořadatel žáka na Pobyt náležitě nepřipravil.
 
7.4 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v průběhu školního Pobytu; Pořadateli náleží ujednaná odměna snížená o ušetřené náklady. Pořadatel učiní opatření nutná k dopravě žáka zpět; Zákazník uhradí Pořadateli zvýšené náklady s tím spojené. Právo na odměnu sníženou o ušetřené náklady nebo na zvýšené náklady spojené s dopravou žáka zpět Pořadatel nemá, odstoupil-li Zákazník od smlouvy pro závažné porušení Pořadatelovy povinnosti. 

7.5 Na smluvní vztah o zprostředkování zahraničního školního Pobytu se vztahují tyto VOP a přiměřeně ustanovení bodů především 1., 3. a 6. 

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1 V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz  
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.2 Zákazník dále bere na vědomí, že má právo po svém návratu ze Zájezdu, Pobytu či jinak zprostředkované/organizované cesty společností ASIANA, zaslat prostřednictvím webových stránek nebo elektronické komunikace recenzi/zpětnou vazbu (dále jen „Recenze“) a poskytnout tak informace o kvalitě služeb dalším potencionálním Zákazníkům. ASIANA je oprávněna Recenzi uveřejnit dle svého uvážení, případně uveřejnění Zákazníkovi Recenze odmítnout bez uvedení důvodu. O uveřejnění stejně jako o odmítnutí Recenzí není ASIANA povinna Zákazníka informovat. Odesláním Recenze dává Zákazník souhlas k uveřejnění této Recenze na webech ASIANY stejně tak jako v dalších reklamních materiálech (katalog, sociální sítě atd.). Zároveň Zákazník souhlasí s tím, že ASIANA může doručené Recenze upravit dle vlastního uvážení především tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy Dopravců, Pořadatelů, Poskytovatelů, CK nebo jiná jména.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto VOP je možno měnit pouze dohodou ASIANY a Zákazníka v písemné formě.

9.2 Zákazník souhlasí s:
(a) doručením cestovního dokladu, příp. souvisejících služeb na adresu, kterou uvede ve své objednávce,
(b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti Zákazníkem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět ASIANĚ, účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky,
(c) doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce s účinky písemné zásilky.
(d) doručením cestovního dokladu, příp. souvisejících služeb na adresu a způsobem, které uvede ve své objednávce. Doručovací služby jsou sjednávány s Českou poštou případně s jinými doručovacími společnostmi a ASIANA nemůže nést odpovědnost za včasné realizace zásilek nebo za jejich ztrátu apod.

9.3 Zákazník uzavřením Smlouvy v souladu s těmito VOP souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti Zákazníka a ASIANY v souvislosti s uzavřením Smlouvy řídily těmito VOP.

10. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Zákazník/Subjekt údajů tímto uděluje souhlas ASIANĚ (příp. jejímu zaměstnanci) ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím poskytnutých ASIANĚ (dále i „Správce“) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté Zákazníkem ve Smlouvě a dokumentech s ní souvisejících, a to po celou dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je Zákazník vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

10.2 Subjekt údajů může požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která podepsala tyto VOP, zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3 V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění cestovních služeb a dále nabízení výrobků a služeb subjektu údajů/Zákazníkovi. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu pěti (5) let. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce.

10.4 Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

10.5 Zde naleznete Evropskou směrnici o právech Zákazníka v letecké dopravě. Více ZDE

11. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.2. 2016 a jsou k nahlédnutí ve všech provozovnách společnosti ASIANA s r. o.
 

Ceník poplatků

 

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ