Aktuality

ČSA – otázky a odpovědi

Vydáno 31. 12. 2019 | Letuška.cz Redakce
Letuška informuje o nutnosti registrace pohledávky u leteckého dopravce ČSA.

FAQ – Často kladené otázky k insolvenčnímu řízení

Pas
  • Proč nemůže pohledávku přihlásit ASIANA/Letuska.cz?

Společnost ASIANA/Letuska.cz je pouze zprostředkovatelem prodeje letenek a zákazníkům umožňuje uzavřít s příslušným dopravcem smlouvu o letecké přepravě osob. Při vystavení letenky je platba poukázána letecké společnosti a refundace ceny letenky se vždy řídí podmínkami, které určuje dopravce/poskytovatel. Při zrušení letů má cestující nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud tak nebylo ze strany ČSA doposud učiněno, je v případě nynějšího vyhlášení úpadku a v souladu s platným rozhodnutím soudu nutné, aby svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil přímo držitel cestovního dokladu. Váš dříve podaný požadavek na refundaci nevyužitého dokladu byl společností ASIANA předán neprodleně ČSA, nicméně letecká společnost na žádost díky předchozím souvisejícím událostem nereagovala. Podání refundace prodejce není přihláškou do insolvence. Přihlásit pohledávku musí držitel/majitel dokladu prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách insolvenčního rejstříku, viz odkaz zde.

  • Mám letenku vystavenou na let operovaný Smartwings (QS), přihlašuji také pohledávku do insolvenčního řízení s ČSA?

Na základě dřívějšího pokynu ze skupiny Smartwings agentury v ČR vystavují přepravní doklady pro lety operující společnostmi ČSA i Smartwings totožně s předčíslím 064 příslušejícím ČSA. Vzhledem k insolvenci ČSA je tak nutné přihlásit pohledávky i k dokladům vystaveným původně pro lety operované přímo Smartwings (všechny lety s identifikačním kódem QS). Zákazník v tomto případě přihlašuje nevyužité letenky na linky operované dopravcem ČSA (kód OK), tak i Smartwings (kód QS). Toto se může týkat i letů jiných dopravců, kdy byla letenka vystavena na doklad ČSA (064). Zkontrolujte si, zda letenka nese znaky – předčíslí 064 a označení Czech Airlines.

  • Lze původní nevyužitou letenku vyměnit za jinou, případně směnit za voucher?

V případě, že byste mohli v blízké době vycestovat do zahraničí, doporučujeme požádat o vystavení nové letenky. Změňte termín cesty, popřípadě proměňte hodnotu původní nevyužité letenky ve voucher, který můžete použit k nákupu přepravních dokladů na nadále plánované lety ČSA a Smartwings, a to i pro jinou osobu. Bližší podrobnosti rádi sdělí naši konzultanti.

  • Kde najdu informaci o hodnotě a čísle letenky?

Hodnotu letenky a její číslo najdete na daňovém dokladu (faktura).

  • Potřebuji pomoc s přihlášením pohledávky, je to možné?

Pokud se obáváte, že sami nezvládnete pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit, nabízíme ve spolupráci s naším partnerem Click2Claim možnost odborné asistence a vyřízení refundace tzv. na klíč. Společnost Click2Claim se specializuje zejména na pomoc cestujícím při vymáhání kompenzací za nepravidelnosti v letecké dopravě. Nově však připravila pro zákazníky i pomoc s přihlašováním jejich pohledávek. V případě vašeho zájmu na základě plné moci za úplatu zajistí veškerou potřebnou komunikaci s příslušným soudem a provede všechny nezbytné úkony k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, popřípadě související s následnými kroky týkajícími se vyřízení refundace nevyužité letenky. Více informací zde a na info@click2claim.eu.

FAQ – Frequently Asked Questions about insolvency proceedings

Pas
  • Why can't ASIANA/Letuska.cz file a claim?

The company ASIANA/Letuska.cz is only an intermediary in the sale of tickets and allows customers to conclude a contract with the relevant carrier for passengers' air transport. When the air ticket is issued, the airline remits the payment. The refund of the ticket price is always governed by the conditions specified by the carrier/provider. Upon cancellation of flights, the passenger is entitled to a refund of the amount paid. If ČSA has not yet done this, it is mandatory to do so due to the current bankruptcy declaration and according to a valid court decision. In that case, the travel document holder must file his claim in insolvency proceedings directly. ASIANA immediately forwarded your previously submitted request for a refund of the unused air ticket to ČSA. However, the airline did not respond to the request due to previous related events. Filing a refund through the seller is not the same as applying for insolvency. The holder/owner of the document must register the claim using the form published on the insolvency register website. See the link here.

  • I have a ticket issued for a Smartwings (QS) flight. Do I also register a claim in insolvency proceedings with ČSA?

Based on an earlier instruction from the Smartwings Group, agencies in the Czech Republic issue transport documents for flights operated by ČSA and Smartwings identically with the 064 prefix belonging to ČSA. Therefore, due to ČSA's insolvency, it is necessary to register receivables for documents initially issued for flights operated directly by Smartwings (all flights with the QS identification code). In this case, the customer registers unused flight tickets operated by the ČSA carrier (code OK) and Smartwings (code QS). The need to register may also apply to other carriers' flights when the ticket was issued on a ČSA document (064). Find out if the air ticket bears these characters - prefix 064 and the Czech Airlines sign.

  • Is it possible to exchange the original unused ticket for another or exchange it for a voucher?

If you could travel abroad soon, we recommend requesting a new ticket. Change the date of your trip. Or turn the value of your original unused ticket into a voucher, which you can use to purchase tickets for scheduled ČSA and Smartwings flights, even for another person. Our consultants will be happy to provide you with more details.

  • Where can I find information on the value and number of the ticket?

You can find the value of the ticket and its number on the tax document (invoice).

  • I need help with registering a claim. Is it possible?

Suppose you are worried that you cannot register a claim in insolvency proceedings yourself. In that case, we offer you, in cooperation with our partner Click2Claim, the option of professional assistance and the settlement of a so-called turnkey refund. Click2Claim specializes in assisting passengers in collecting compensation for air traffic irregularities. However, it has also newly prepared assistance for customers registering their receivables. If you are interested, they will, for a fee, provide you with all necessary communication with the relevant court based on a power of attorney. They will take all the required steps to register the claim in insolvency proceedings or take other related essential actions to settle your unused ticket. More information here and at info@click2claim.eu.