Skvělý věrnostní program Letuška.cz. Nechte se odměnit za každý váš nákup. Více informací ZDE.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tento dokument vám poskytne veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů a možnostech uplatnění vašich práv v souvislosti, které s tím souvisejí.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Pokud jste nám v rámci vzájemné komunikace nebo nákupu služeb poskytli své osobní údaje, stala se ASIANA, spol. s r.o. (dále jen ASIANA) jejich správcem. Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velký význam, a to nejen z důvodu souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejícími předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

ASIANA je agentura poskytující cestovní služby a jako taková nevyhnutelně přichází do kontaktu s osobními údaji svých klientů. Jedná se o tyto typy osobní údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Kontaktní adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • IP adresa
 • Číslo cestovního pasu, země vydání a datum konce platnosti
 • Státní občanství

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány z těchto důvodů:

 • Zajištění objednaných služeb a provedení platby
 • Zodpovězení nezávazné poptávky či dotazu
 • Zabezpečení provozu internetových serverů (logování IP adres)
 • Zasílání obchodních a marketingových sdělení
 • Provádění zákaznické soutěže

Na jak dlouho?

Všechny osobní údaje evidujeme jen na dobu přiměřeně nutnou. V případech, kdy uchovávání osobních údajů nepodléhá nadřazené zákonné povinnosti (např. zákonu o účetnictví), uchováváme osobní údaje maximálně po dobu jednoho roku. Po ukončení smluvního vztahu vaše osobní údaje uschováváme dále po dobu trvání promlčecí doby. Tedy doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Dále zpracováváme vaše osobní údaje také po dobu trvání případných soudních sporů a jiných řízení.

Uplatnění práv subjektu osobních údajů

Abyste mohli svá práva uplatnit, ať už jste v jakémkoli vztahu ke spol. ASIANA, připravili jsme pro vás formulář pro uplatnění práv ohledně osobních údajů, který je dostupný na konci této stránky. Formulář vám také můžeme, na vaši žádost, zaslat poštou. Ve formuláři naleznete i podrobný popis, kam vaši žádost adresovat a jaké musí mít náležitosti. Svá práva vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit i bez použití uvedeného formuláře.

Maximální prioritou je pro nás zabránění ztrátě, nevratné změně nebo dokonce zneužití vašich osobních údajů. Proto musíme při podání vaší žádosti vždy bezpečně ověřit, že žadatelem jste opravdu vy. Musíme tedy trvat na způsobech a náležitostech uplatnění vašich žádostí o uplatnění práv.

Stejně tak v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete vy nebo nebudeme mít dostatečné údaje nutné k vyhovění vašemu požadavku, dotážeme se vás na další doplňující údaje. Pokud nám podáte žádost přes kontaktní formulář na webu nebo přes e-mail, vždy vám neprodleně potvrdíme přijetí vašeho požadavku a sdělíme vám, v jaké lhůtě můžete očekávat jeho vyřízení a případně jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno ve vzniklém mezičase.

Práva zákazníků týkajících se správy osobních údajů

Právo na informace

Máte právo na informace o zpracování vašich osobních údajů. Tyto informace připojíme i k vaší žádosti o přístup k osobním údajům.

Přístup k osobním údajům

Pokud potřebujete další informace o konkrétních osobních údajích, máte právo na informaci, jestli zpracováváme vaše osobní údaje. Taktéž máte právo na poskytnutí kopií vašich osobních údajů a sdělení podrobností o jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo na přístup k seznamu vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu.

Oprava osobních údajů

Naším zájmem je zpracovávat aktuální a přesné osobní údaje. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. Kdykoli změníte e-mail nebo telefonní číslo, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve vašich osobních údajích nás prosím vždy informujte nebo změny proveďte sami.

Námitka proti zpracování

Domníváte-li se, že náš oprávněný zájem na zpracovávání vašich osobních údajů není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje váš zájem na jeho ukončení, zpracování vašich osobních údajů ukončíme. Stejně můžete postupovat i v případě námitky proti přímému marketingu, který neprovádíme na základě souhlasu. Při obdržení takové námitky zpracování ukončíme neprodleně.

Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů pouze na jejich uložení a zjevné odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, pokud máte dojem, že:

 • Osobní údaje nejsou přesné
 • Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete je vymazat
 • Osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv spol. ASIANA je již nepotřebuje
 • Namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy spol. ASIANA bude oprávněnost tohoto zájmu analyzovat

Vymazání osobních údajů

Máte právo „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré (nebo jen některé) vaše osobní údaje. A to pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a zároveň neexistuje právní titul pro jejich další zpracovávání. Toto platí i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, a my dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost.

Vaše osobní údaje nemohou být vymazány vždy. Existují důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes vaši žádost. Zejména to platí pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, také pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely a popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme vaší žádosti neprodleně.

Přenositelnost

Máte právo „odnést si“ svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Veškerá data vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je na vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi. Toto nemůžeme garantovat.

Odvolat souhlas

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Jakmile odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely vaše osobní údaje zpracovávat.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčeni, že byla porušena vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie. Primárně se jedná o úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad pro Českou republiku slouží Úřad pro ochranu osobních údajů.