Aktuality

Letní video soutěž s Letuškou

Vydáno 24. 8. 2018 | Letuška.cz Redakce

Letní video soutěž s Letuškou

image

Rádi cestujete? Pořizujete si cestovní videa? Tak právě pro vás je naše letní soutěž.  

V prvním kole odborná porota vybere tři autory nejlepších videí, kteří poletí do Singapuru natočit další video.

Hlavní výhrou jsou dvě letenky do Los Angeles.

Kompletní pravidla níže.

Těšíme se na vaše videa.

Termín trvání soutěže

image

 • 1. kolo soutěže probíhá od 20. 08. 2018, 00:01 do 20. 09. 2018, 23:59.
 • Vyhlášení proběhne nejpozději do 11. 11. 2018 na festivalu Obzory.

Pravidla soutěže

image

Pravidla soutěže “Soutěž #letosletuskou na Instagramu o 2 letenky do Los Angeles“

Organizátor soutěže

ASIANA, spol. s r. o., Velflíkova 1430/8, 160 00 – Dejvice, IČO: 49704362 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 22489, identifikační číslo 49704362 (dále jen “Pořadatel“)

 1. Obecná ustanovení
 1. ASIANA, spol. s r. o., Velflíkova 1430/8, 160 00 – Dejvice, IČO: 49704362 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 22489, identifikační číslo 49704362 (dále jen “Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://www.instagram.com/letuskacz/ (dále “Portál Instagram“), “Soutěž #letosletuskou na Instagramu o 2 letenky do Los Angeles“ (dále jen “Soutěž“).
 2. Soutěž probíhá na území České republiky, 1. kolo soutěže probíhá od 20. 08. 2018, 00:01 do 20. 09. 2018, 23:59. (Dále jen “Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže. Jakákoli změna bude oznámena všem (i potenciálním) účastníkům soutěže, a to způsobem, jakým byla pravidla vyhlášena.
 1. Účast v soutěži
 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen “soutěžící“).
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
 1. Mechanika soutěže
 1. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící internet a vlastní veřejný profil na Instagramu nebo Facebooku.
 2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže odešle svůj soutěžní příspěvek (dále jen “soutěžní příspěvek“). Soutěžící musí nasdílet na svůj instagramový profil video, označí ho hastagem #letosletuskou a označí uživatele @letuskacz, společně s větou: Soutěžím s @letuskacz v popisu u příspěvku. Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil a sledovat český instagramový profil značky Letuška (http://www.instagram.com/letuskacz).
 3. Soutěžní video se rozumí video pořízené během jakékoli dovolené nebo zahraniční cesty. Obsahem videa může být scenérie nebo i osoby. Tvůrce videa (“Soutěžící“) plně odpovídá za obsah videa. Pokud na zveřejněném materiálu budou zachyceny osoby, Soutěžící odpovídá za ochranu jejich osobních údajů. Soutěžící se zavazuje nevkládat do soutěže takové video, které by mohlo vést k ohrožování či narušování veřejného pořádku, mravnosti či být v rozporu se zákonem.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo video sdílet na svém instagramovém profilu @letuskacz s podmínkou označení instagramového profilu pořizujícího.
 5. Výherci v každém soutěžním kole budou vybíráni porotou určenou pořadatelem soutěže. Výběr bude proveden na základě nejkreativnějšího a nejvíce esteticky zajímavého zpracování soutěžního příspěvku. Autoři vybraných 3 videí postupují do druhého kola, které bude probíhat v Singapuru. Pořadatel každému z vybraných účastníků poskytne zpáteční letenku do Singapuru a kapesné 300 USD. Postupující účastníci nemají právo na výběr data odletu a příletu. V případě, že vybraný účastník z jakéhokoli důvodu odmítne, nebo se z jakéhokoli důvodu nebude moci účastnit druhého kola, je pořadatel soutěže, resp. jím vybraná porota, oprávněna vybrat novou, náhradní osobu postupující do druhého kola. Pořadatel však zejména z administrativních či časových důvodů nemá povinnost novou náhradní osobu vybrat. Účastníci natočí nové soutěžní video v Singapuru, na téma “Vše, co jste chtěli vědět o Singapuru, ale báli jste se zeptat“. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za účastníky, poskytuje jim pouze letenku a kapesné. Výherci budou o postupu informování nejdříve následující den, nejpozději pak do tří dnů po skončení daného soutěžního kola v aplikaci Instagram, a to komentářem přímo pod svým postupujícím příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali pořadatele soutěže přes soukromou zprávu na Instagramu. Výhru nelze převádět na jiné osoby. Vyhlášení proběhne nejpozději do 11. 11. 2018 na festivalu Obzory, jehož pořadatelem je Klub hedvábná stezka, o. s., Ploskovická 945/4, Dolní Chabry, 184 00, Praha.
 6. Tvůrci 3 vybraných videí musí v druhém kole soutěže splnit technické i obsahové požadavky. Záznam i finální výstup musí být minimálně ve full HD (1080p) rozlišení a s dostatečným datovým tokem, který zajistí kvalitní ostrý obraz bez nežádoucích artefaktů.
 7. Ukončení 1. kola: 20. 09. 2018

Ukončení 2. kola: 31. 10. 2018

 1. Výherce druhého kola vybere porota určená Pořadatelem soutěže. Výhru tvoří dvě letenky do Los Angeles od společnosti Polskie Linie Lotnicze LOT S. A. Každý soutěžící může vytvořit pouze jeden soutěžní příspěvek. Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak bude vyhlášen výherce nový.
 2. Výhercem nebude vyhlášena osoba, o které pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že se dopustila jakéhokoliv podvodného, nekalého nebo nezákonného jednání, nebo že výhry dosáhla v důsledku obdobného jednání ze strany třetí osoby.
 3. Sdílením soutěžního příspěvku vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Asiana, spol. s r. o. dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen “Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Uděluje také souhlas se zveřejněním videa a svého jména na sociálních sítích a webu Letušky. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Asiana spol. s r. o.; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Datum vydání Pravidel: 19. 08. 2018. Asiana spol. s r. o.
 1. Všeobecná ustanovení:
 1. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžící, kteří nahráli video mimo dobu trvání soutěže.
 2. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit videa s nevhodným obsahem a videa nesplňující podle pořadatele zadání video soutěže. Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k videu, které do soutěže poskytuje.
 3. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
 1. Osobní údaje
 1. Přihlášením do soutěže soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, pro účely soutěže "Léto s letuškou".
 2. Účastník uděluje vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
 3. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
 4. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má bydliště.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 2. Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.