Aktuality

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE S TURKISH AIRLINES

Vydáno 1. 9. 2019 | Letuška.cz Redakce

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE S TURKISH AIRLINES O AUTO A DALŠÍ HODNOTNÉ CENY

(dále jen „Pravidla“)

1.    MARKETINGOVÁ SOUTĚŽ          
1.1             Marketingová soutěž AUTO ZA LETENKU OD TURKISH AIRLINES (dále jen „Marketingová soutěž“) je organizována a pořádána společností ASIANA, spol. s r.o., IČO 49704362, se sídlem Velflíkova 1430/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, sp. zn. C 22489 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“).

1.2             Marketingová soutěž probíhá v období od 15. 9. 2019 do 30. 11. 2019 (dále jen „Doba soutěže“) způsobem uvedeným v článku 4 těchto Pravidel.

1.3             Marketingová soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

2.    ÚČAST V MARKETINGOVÉ SOUTĚŽI
2.1             Účastníkem Marketingové soutěže se může stát každá fyzická osoba, která:

2.1.1            bude v době své účasti na Marketingové soutěži starší 18 let; a

2.1.2            bez výhrad akceptuje tato Pravidla.

2.2             Z účasti v Marketingové soutěži jsou vyloučeny:

2.2.1    osoby, které jsou statutárním orgánem Pořadatele nebo jakéhokoli subjektu podílejícího se na organizaci Marketingové soutěže, a dále společnosti TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (TURKISH AIRLINES INC.), se sídlem Yesilkoy, Atatürk Airport, Turecká republika (dále jen „Turkish Airlines“);

2.2.2    osoby, které jsou v pracovním poměru či obdobném vztahu k Pořadateli nebo jinému subjektu podílejícím se na organizaci Marketingové soutěže nebo Turkish Airlines;

2.2.3            osoby, které jsou vůči Pořadateli či jakémukoli subjektu podílejícím se na organizaci Marketingové soutěže a vůči Turkish Airlines, považovány za osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; nebo

2.2.4            osoby blízké osobám uvedeným v bodech 2.2.1 a 2.2.2 výše.

2.3             Zájemce o účast v Marketingové soutěži je na výzvu Pořadatele povinen poskytnout Pořadateli potřebnou součinnost k prokázání splnění podmínek účasti v Marketingové soutěži. Pokud zájemce o účast v Marketingové soutěži požadovanou součinnost neposkytne, nebude mu účast v Marketingové soutěži umožněna.

2.4             Účast v Marketingové soutěži je dobrovolná.

3.               VÝHRY V MARKETINGOVÉ SOUTĚŽI

3.1             V Marketingové soutěži se hraje o následující výhry:

3.1.1            První výhra: osobní automobil Škoda Scala v provedení a s výbavou dle rozhodnutí Pořadatele

3.1.2            Druhá výhra: dvě letenky od Turkish Airlines v business třídě do Istanbulu

3.1.3            Třetí výhra: model letadla

(dále společně jen „Výhry“ a každá samostatně jen „Výhra“).

3.2             Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoliv Výhru v průběhu Marketingové soutěže kdykoliv změnit, případně změnit počet Výher.

3.3             Podmínky, za kterých má účastník nárok na Výhru a jakým způsobem se určí výherce, stanovuje článek 4 těchto Pravidel.

4.    PRŮBĚH MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ VÝHER
4.1    Podmínkou účasti v Marketingové soutěži a zařazení do slosování o Výhry je zakoupení jakékoliv letenky od Turkish Airlines, vyjma letenek s korporátním nebo skupinovým tarifem, v Době soutěže některým z následujících způsobů:
4.1.1    prostřednictvím webových stránek Pořadatele www.letuska.cz nebo www.superletuska.cz;
4.1.2    v kterékoliv pobočce Pořadatele.

4.2             Účastníky Marketingové soutěže mohou být jen ty osoby, jejichž emailová adresa bude uvedena při nákupu letenek Turkish Airlines některým ze způsobů uvedených v článcích 4.1.1 a 4.1.2, které budou cestujícím ze zakoupené letenky od Turkish Airlines, a které nejpozději do 4. 12. 2019 (i) potvrdí svoji účast v Marketingové soutěži a provedou další nezbytné kroky pro účast v Marketingové soutěži dle těchto Pravidel nebo pokynů Pořadatele a (ii) pro účely jednoznačné identifikace poskytnou Pořadateli své jméno, příjmení a datum narození. Při nákupu více letenek v rámci jednoho nákupu nebo při nákupu letenek pro více cestujících v rámci jednoho nákupu se Marketingové soutěže může zúčastnit jen ta osoba, jejíž emailová adresa byla uvedena při nákupu, a která bude cestujícím ze zakoupené letenky od Turkish Airlines, přičemž do losování bude zařazena vždy pouze jednou za jeden dokončený nákup (bez ohledu na počet letenek zakoupených v rámci daného nákupu).

4.3             Do 14 dnů po uplynutí Doby soutěže provede Pořadatel losování, které bude přenášeno online a jehož prostřednictvím se určí výherci jednotlivých Výher.

4.4             Losování a určení výherců proběhne následovně:

4.4.1            Výherci budou určeni elektronickým losováním pomocí programu zaručujícího náhodný výběr nebo jiným způsobem zaručujícím náhodné a transparentní určení výherce; přičemž bude vylosováno celkem 10 účastníků v pořadí od 10. do 1. místa.

4.4.2            Účastník vylosovaný na 1. místě má nárok na první Výhru (osobní automobil Škoda Scala), účastník vylosovaný na 2. místě má nárok na druhou Výhru (dvě letenky od Turkish Airlines v business třídě do Istanbulu) a účastník vylosovaný na 3. místě má nárok na třetí Výhru (model letadla) (Účastníci vylosovaní na 1. až 3. místě dále jen „Výherci“).

4.4.3            Účastníci vylosovaní na 4. až 10. místě jsou náhradníci, kterým nárok na Výhru nevzniká, ledaže by některý účastník na 1. až 3. místě nárok na Výhru pozbyl (viz zejm. články 4.5.3, 4.7 a 5.3 těchto Pravidel).

4.5    Předání Výher:

4.5.1            Jednotliví Výherci budou nejpozději do 30 dnů po skončení Doby soutěže Pořadatelem formou emailu zaslaného na kontaktní email daného Výherce, který uvedli při nákupu letenky dle článku 4.1, informováni o tom, že se stali Výherci, a dále o čase a místě předání Výhry.

4.5.2            Výhra bude každému Výherci předána na slavnostním setkání v místě a čase určeném Pořadatelem. Pokud se Výherce nemůže v daném termínu k předání Výhry dostavit, je povinen to alespoň 5 pracovních dnů předem písemně (emailem) oznámit Pořadateli a Pořadatel v takovém případě stanoví náhradní termín předání Výhry. Předání Výher se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2019.

4.5.3            V případě, že se Výherce v Pořadatelem oznámený termín k předání Výhry na slavnostním setkání nedostaví, Výhru na slavnostním setkání nepřevezme nebo se Výhry předem písemně vzdá, zaniká jeho nárok na Výhru, aniž by Výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Pořadatele.
4.5.4            Právo na Výhru Výherce, jehož právo na Výhru dle těchto Pravidel zaniklo, získá účastník, který byl vylosován na bezprostředně následujícím místě a který ještě žádnou Výhru nezískal a současně, pouze pokud jeho nárok na jinou Výhru již dříve nezanikl, ledaže Pořadatel rozhodne jinak. Pokud se tímto způsobem žádný Výherce dané Výhry z 10 vylosovaných účastníků neurčí, propadá Výhra Pořadateli a Pořadatel není povinen určovat dalšího Výherce.

4.5.5            Před předáním Výhry je Pořadatel oprávněn ověřit, zda jsou u vylosovaného Výherce splněny podmínky pro účast v Marketingové soutěži a získání Výhry.

4.5.6            Předání a převzetí Výhry musí být Výhercem potvrzeno, a to podpisem předávacího protokolu. Potvrzení převzetí Výhry Výhercem je podmínkou získání Výhry.

4.5.7            Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani ji vyměnit za jiné dárky či jiná plnění. Výhru po jejím předání Výherci nemůže Výherce Pořadateli vrátit.

4.6             Účastník se může Marketingové soutěže během Doby soutěže účastnit opakovaně. Letenky zakoupené u Pořadatele, na základě jejichž nákupu byl účastník zařazen do Marketingové soutěže, nelze vrátit ani stornovat. Každý účastník může v Marketingové soutěži získat jen jednu Výhru. V případě, že by došlo k vícenásobnému vylosování stejného účastníka, vylosuje Pořadatel namísto něho dalšího (tj. jiného) účastníka.

4.7    Výherce je povinen poskytnout Pořadateli veškerou součinnost nutnou k předání a převzetí Výhry. Pokud Výherce součinnost neposkytne, jeho právo na Výhru zaniká a Pořadatel bude v takovém případě postupovat obdobně podle článku 4.5.4 těchto Pravidel. 

4.8             U první Výhry - osobního automobilu - je jeho Výherce povinen poskytnout Pořadateli veškerou součinnost nutnou k zápisu Výherce jako vlastníka tohoto automobilu do registru silničních vozidel (Výherce je mj. povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle příslušných právních předpisů (povinné ručení)). Tato Výhra bude příslušnému Výherci předána až po zápisu Výherce jako vlastníka příslušného automobilu v registru silničních vozidel.

4.9             V případě druhé Výhry – dvou letenek od Turkish Airlines v business třídě – bude Výherci na slavnostním setkání předán poukaz na dvě letenky od Turkish Airlines v business třídě do Istanbulu. Výherce poukaz uplatní dle instrukcí Pořadatele, a to výběrem letenek výhradně z Pořadatelem nabízených destinací a termínů (potvrzení rezervace záleží na aktuální obsazenosti letů). Nejpozději do 31. 12. 2019 je Výherce povinen závazně písemně (forma emailu je dostačující) oznámit Pořadateli konkrétní termín letu, a to včetně dalších potřebných údajů pro vystavení letenek (zejm. jména cestujících, datum jejich narození, bydliště, číslo dokladu totožnosti). Na Výherce letenek se vztahují všeobecné obchodní podmínky a další pravidla Pořadatele a Turkish Airlines. Vystavené letenky nelze vrátit ani je reklamovat.

5.               SOUHLAS S PRAVIDLY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1             Souhlasem se svou účastí v Marketingové soutěži účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

5.2             Účastník bere na vědomí, že poskytujete své osobní údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, případně adresa trvalého pobytu) za účelem evidence a jednoznačné identifikace účastníka pro účely účasti v Marketingové soutěži a prokázání předání Výhry v Marketingové soutěži Výherci.

5.3    Svou účastí na slavnostním setkání při předání Výhry poskytuje Výherce souhlas s pořízením obrazového a/nebo zvukového záznamu a/nebo fotografie/fotografií Výherce ze slavnostního setkání a předávání Výhry (dále jen „záznam“) a jejich bezplatným šířením, zveřejněním a distribucí a dalším zpracováním (vč. uchování v databázi Pořadatele) a dále s využitím pro propagační a marketingové účely, včetně využití záznamu v propagačních, PR a marketingových materiálech Pořadatele (včetně webových stránek, intranetu a sociálních sítí) a využití záznamu v článcích či příspěvcích týkajících se činnosti Pořadatele uveřejňovaných na internetu či jakýchkoli tiskových nebo elektronických mediích. Pořadatel je oprávněn předávat záznam svým dodavatelům, kteří mu poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR a reklamy. Výherce uděluje souhlas na dobu 10 let ode dne skončení Doby soutěže nebo do doby, dokud souhlas neodvolá. Výherce může tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Pořadatele, a to pro všechny nebo jen některé účely. Pokud Výherce souhlas s pořízením záznamu a jeho zpracováním odvolá před tím, než je mu Výhra předána, jeho nárok na Výhru zaniká a Pořadatel bude v takovém případě postupovat obdobně podle článku 4.5.4 těchto Pravidel.

5.4             Správcem osobních údajů je Pořadatel. Více informací o zpracování osobních údajů lze najít na www.letuska.cz v sekci Ochrana osobních údajů nebo na www.superletuska.cz v sekci Ochrana soukromí.

6.               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1             Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Marketingové soutěže, zejména je oprávněn rozhodnout v případě jakýchkoli pochybností nebo sporu či reklamace ohledně Marketingové soutěže včetně výkladu těchto Pravidel a toho, zda účastník získal nárok na Výhru.

6.2             Pořadatel je oprávněn Marketingovou soutěž prodloužit, přerušit, zrušit anebo změnit tato Pravidla, a to vše bez udání důvodu a s konečnou platností.

6.3             Úplná a aktuální pravidla Marketingové soutěže budou po celou dobu jejího trvání zveřejněna v elektronické podobě na www.letuska.cz a na www.superletuska.cz.

6.4             Výhry v Marketingové soutěži nejsou soudně vymahatelné.

6.5             Účastníci Marketingové soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto Pravidlech. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací Výhry.

6.6             Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení zpráv.

6.7             Pořadatel je oprávněn vyloučit z Marketingové soutěže účastníka, bude-li mít podezření, že účastník nesplňuje podmínky pro účast na Marketingové soutěži nebo že dosáhl Výhry v Marketingové soutěži buď v rozporu s Pravidly, nebo podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Marketingové soutěže. Takové rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

6.8             Marketingovou soutěž neorganizuje ani se na její organizaci žádným způsobem nepodílí společnost ŠKODA AUTO a.s., IČO 00177041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Doručovací číslo: 29360, sp. zn. B 332 vedená u Městského soudu v Praze, nebo jiná společnost ze skupiny Volkswagen.

6.9             Pořadatel upozorňuje účastníky Marketingové soutěže, že v souladu s § 10 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, může mít Výhra za následek vznik daňové povinnosti. Pořadatel za daňové dopady Výhry na Výherce neodpovídá.

6.10          Účastník, jakožto spotřebitel, je oprávněn řešit případné spory s Pořadatelem prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u Pořadatele, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy účastník (spotřebitel) uplatnil reklamaci u Pořadatele. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. Případný spor s Pořadatelem lze řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné adrese:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.