Aktuality

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE S TURKISH AIRLINES

Aktualizováno 17. 9. 2019 | Letuška.cz Redakce

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE S TURKISH AIRLINES O AUTO A DALŠÍ HODNOTNÉ CENY

(dále jen „Pravidla“)

1.    MARKETINGOVÁ SOUTĚŽ          
1.1             Marketingová soutěž AUTO ZA LETENKU OD TURKISH AIRLINES (dále jen „Marketingová soutěž“) je organizována a pořádána společností ASIANA, spol. s r.o., IČO 49704362, se sídlem Velflíkova 1430/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, sp. zn. C 22489 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“).

1.2             Marketingová soutěž probíhá v období od 15. 9. 2019 do 30. 11. 2019 (dále jen „Doba soutěže“) způsobem uvedeným v článku 4 těchto Pravidel.

1.3             Marketingová soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

2.    ÚČAST V MARKETINGOVÉ SOUTĚŽI
2.1             Účastníkem Marketingové soutěže se může stát každá fyzická osoba, která:

2.1.1            bude v době své účasti na Marketingové soutěži starší 18 let; a

2.1.2            bez výhrad akceptuje tato Pravidla.

2.2             Z účasti v Marketingové soutěži jsou vyloučeny:

2.2.1    osoby, které jsou statutárním orgánem Pořadatele nebo jakéhokoli subjektu podílejícího se na organizaci Marketingové soutěže, a dále společnosti TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (TURKISH AIRLINES INC.), se sídlem Yesilkoy, Atatürk Airport, Turecká republika (dále jen „Turkish Airlines“);

2.2.2    osoby, které jsou v pracovním poměru či obdobném vztahu k Pořadateli nebo jinému subjektu podílejícím se na organizaci Marketingové soutěže nebo Turkish Airlines;

2.2.3            osoby, které jsou vůči Pořadateli či jakémukoli subjektu podílejícím se na organizaci Marketingové soutěže a vůči Turkish Airlines, považovány za osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; nebo

2.2.4            osoby blízké osobám uvedeným v bodech 2.2.1 a 2.2.2 výše.

2.3             Zájemce o účast v Marketingové soutěži je na výzvu Pořadatele povinen poskytnout Pořadateli potřebnou součinnost k prokázání splnění podmínek účasti v Marketingové soutěži. Pokud zájemce o účast v Marketingové soutěži požadovanou součinnost neposkytne, nebude mu účast v Marketingové soutěži umožněna.

2.4             Účast v Marketingové soutěži je dobrovolná.

3.               VÝHRY V MARKETINGOVÉ SOUTĚŽI

3.1             V Marketingové soutěži se hraje o následující výhry:

3.1.1            První výhra: osobní automobil Škoda Scala v provedení a s výbavou dle rozhodnutí Pořadatele

3.1.2            Druhá výhra: dvě letenky od Turkish Airlines v business třídě do Istanbulu

3.1.3            Třetí výhra: model letadla

(dále společně jen „Výhry“ a každá samostatně jen „Výhra“).

3.2             Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoliv Výhru v průběhu Marketingové soutěže kdykoliv změnit, případně změnit počet Výher.

3.3             Podmínky, za kterých má účastník nárok na Výhru a jakým způsobem se určí výherce, stanovuje článek 4 těchto Pravidel.

4.    PRŮBĚH MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ VÝHER
4.1    Podmínkou účasti v Marketingové soutěži a zařazení do slosování o Výhry je zakoupení jakékoliv letenky od Turkish Airlines, vyjma letenek s korporátním nebo skupinovým tarifem, v Době soutěže některým z následujících způsobů:
4.1.1    prostřednictvím webových stránek Pořadatele www.letuska.cz nebo www.superletuska.cz;
4.1.2    v kterékoliv pobočce Pořadatele.

4.2             Účastníky Marketingové soutěže mohou být jen ty osoby, jejichž emailová adresa bude uvedena při nákupu letenek Turkish Airlines některým ze způsobů uvedených v článcích 4.1.1 a 4.1.2, které budou cestujícím ze zakoupené letenky od Turkish Airlines, a které nejpozději do 4. 12. 2019 (i) potvrdí svoji účast v Marketingové soutěži a provedou další nezbytné kroky pro účast v Marketingové soutěži dle těchto Pravidel nebo pokynů Pořadatele a (ii) pro účely jednoznačné identifikace poskytnou Pořadateli své jméno, příjmení a datum narození. Při nákupu více letenek v rámci jednoho nákupu nebo při nákupu letenek pro více cestujících v rámci jednoho nákupu se Marketingové soutěže může zúčastnit jen ta osoba, jejíž emailová adresa byla uvedena při nákupu, a která bude cestujícím ze zakoupené letenky od Turkish Airlines, přičemž do losování bude zařazena vždy pouze jednou za jeden dokončený nákup (bez ohledu na počet letenek zakoupených v rámci daného nákupu).

4.3             Do 14 dnů po uplynutí Doby soutěže provede Pořadatel losování, které bude přenášeno online a jehož prostřednictvím se určí výherci jednotlivých Výher.

4.4             Losování a určení výherců proběhne následovně:

4.4.1            Výherci budou určeni elektronickým losováním pomocí programu zaručujícího náhodný výběr nebo jiným způsobem zaručujícím náhodné a transparentní určení výherce; přičemž bude vylosováno celkem 10 účastníků v pořadí od 10. do 1. místa.

4.4.2            Účastník vylosovaný na 1. místě má nárok na první Výhru (osobní automobil Škoda Scala), účastník vylosovaný na 2. místě má nárok na druhou Výhru (dvě letenky od Turkish Airlines v business třídě do Istanbulu) a účastník vylosovaný na 3. místě má nárok na třetí Výhru (model letadla) (Účastníci vylosovaní na 1. až 3. místě dále jen „Výherci“).

4.4.3            Účastníci vylosovaní na 4. až 10. místě jsou náhradníci, kterým nárok na Výhru nevzniká, ledaže by některý účastník na 1. až 3. místě nárok na Výhru pozbyl (viz zejm. články 4.5.3, 4.7 a 5.3 těchto Pravidel).

4.5    Předání Výher:

4.5.1            Jednotliví Výherci budou nejpozději do 30 dnů po skončení Doby soutěže Pořadatelem formou emailu zaslaného na kontaktní email daného Výherce, který uvedli při nákupu letenky dle článku 4.1, informováni o tom, že se stali Výherci, a dále o čase a místě předání Výhry.

4.5.2            Výhra bude každému Výherci předána na slavnostním setkání v místě a čase určeném Pořadatelem. Pokud se Výherce nemůže v daném termínu k předání Výhry dostavit, je povinen to alespoň 5 pracovních dnů předem písemně (emailem) oznámit Pořadateli a Pořadatel v takovém případě stanoví náhradní termín předání Výhry. Předání Výher se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2019.

4.5.3            V případě, že se Výherce v Pořadatelem oznámený termín k předání Výhry na slavnostním setkání nedostaví, Výhru na slavnostním setkání nepřevezme nebo se Výhry předem písemně vzdá, zaniká jeho nárok na Výhru, aniž by Výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Pořadatele.
4.5.4            Právo na Výhru Výherce, jehož právo na Výhru dle těchto Pravidel zaniklo, získá účastník, který byl vylosován na bezprostředně následujícím místě a který ješt