Aktuality

Registrace pohledávky u ČSA

Vydáno 22. 3. 2021 | Letuška.cz Redakce
Letuška informuje o nutnosti registrace pohledávky u leteckého dopravce ČSA.

Nutnost přihlásit svoji pohledávku u ČSA

ČSA

Dovolujeme si vás jako majitele/držitele letenek ČSA informovat, že Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Petrem Pacholíkem v insolvenční věci dlužníka: České aerolinie a.s.

Znění rozhodnutí naleznete zde. Upozorňujeme zejména na odstavec IV a odpovědnost majitele/držitele cestovního dokladu Českých aerolinií (ČSA) označeného mezinárodním kódem OK a předčíslím 064 jako jediného za přihlášení případné pohledávky. Z pohledu výše zmíněné insolvence spadá rovněž povinnost majitele/držitele cestovního dokladu označeného mezinárodním kódem QS (Smartwings) a předčíslím 064 k přihlášení pohledávky.

IV. Věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud vyzývá, aby tak učinili nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo Městského soudu v Praze na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) nebo na stránkách insolvenčního rejstříku http://isir.justice.cz.

Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že Prodejce není majitelem/držitelem cestovního dokladu a nemá vliv na podání jednotlivých přihlášek, ani na jejich způsob podání či vyřízení. Veškeré informace k insolvenčnímu řízení najdete na výše uvedených odkazech. Zde naleznete odkazy s nápovědou a formuláře.  

Provoz společnosti je nadále zachován a ČSA zajišťují všechny plánované lety dle letových řádů a v závislosti na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých zemích a cestovních omezeních obnovují další linky.

Dobrou možností se jeví využít letenky či vouchery na lety v jiných termínech do destinací ČSA nebo Smartwings, pro které jsme vám plně k dispozici.

Vaše Letuška

The need to register your claim with ČSA

ČSA

We want to inform you as the owner/holder of ČSA tickets that the Municipal Court in Prague, led by JUDr. Ing. Petr Pacholík decided in the insolvency case of the debtor: Czech Airlines a.s.

You can find the text here. Please note in particular paragraph IV and the owner/holder of the Czech Airlines (ČSA) travel document, marked with the international code OK and the prefix 064,’s sole responsibility for registering any claimFrom the point of view of the insolvency mentioned above, there is also an obligation of the owner/holder of the travel document marked with the international code QS (Smartwings) and the prefix 064 to register the claim.

IV. The debtor’s creditors, who have not filed their claims, the court asks to do so at the latest within two months from the date of publication of this resolution in the insolvency register. Applications and their annexes are submitted in duplicate to the Municipal Court in Prague on the prescribed form, which you can find on the Ministry of Justice website (www.justice.cz) or the insolvency register website http://isir.justice.cz

At the same time, we would like to inform you that the Seller is not the owner/holder of the travel document and does not affect the submission of individual applications or their administration or processing method. You can find all information on insolvency proceedings at the links above. Here you can find links for instructions and forms.

The company’s operations are still maintained, and ČSA operates all planned flights according to flight schedules. The development of the epidemiological situation in individual countries and travel restrictions renews other routes.

It would be an excellent option to use air tickets or vouchers for flights from ČSA or Smartwings on other dates.

In the event of such a request, please contact us. We will be happy to serve you.

Your Letuška.cz

FAQ – Často kladené otázky k insolvenčnímu řízení

Pas
  • Proč nemůže pohledávku přihlásit ASIANA/Letuska.cz?

Společnost ASIANA/Letuska.cz je pouze zprostředkovatelem prodeje letenek a zákazníkům umožňuje uzavřít s příslušným dopravcem smlouvu o letecké přepravě osob. Při vystavení letenky je platba poukázána letecké společnosti a refundace ceny letenky se vždy řídí podmínkami, které určuje dopravce/poskytovatel. Při zrušení letů má cestující nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud tak nebylo ze strany ČSA doposud učiněno, je v případě nynějšího vyhlášení úpadku a v souladu s platným rozhodnutím soudu nutné, aby svou pohled