Aktuality

Registrace pohledávky u ČSA

Vydáno 22. 3. 2021 | Letuška.cz Redakce
Letuška informuje o nutnosti registrace pohledávky u leteckého dopravce ČSA.

Nutnost přihlásit svoji pohledávku u ČSA

ČSA

Dovolujeme si vás jako majitele/držitele letenek ČSA informovat, že Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Petrem Pacholíkem v insolvenční věci dlužníka: České aerolinie a.s.

Znění rozhodnutí naleznete zde. Upozorňujeme zejména na odstavec IV a odpovědnost majitele/držitele cestovního dokladu Českých aerolinií (ČSA) označeného mezinárodním kódem OK a předčíslím 064 jako jediného za přihlášení případné pohledávky. Z pohledu výše zmíněné insolvence spadá rovněž povinnost majitele/držitele cestovního dokladu označeného mezinárodním kódem QS (Smartwings) a předčíslím 064 k přihlášení pohledávky.

IV. Věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud vyzývá, aby tak učinili nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo Městského soudu v Praze na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) nebo na stránkách insolvenčního rejstříku http://isir.justice.cz.

Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že Prodejce není majitelem/držitelem cestovního dokladu a nemá vliv na podání jednotlivých přihlášek, ani na jejich způsob podání či vyřízení. Veškeré informace k insolvenčnímu řízení najdete na výše uvedených odkazech. Zde naleznete odkazy s nápovědou a formuláře.  

Provoz společnosti je nadále zachován a ČSA zajišťují všechny plánované lety dle letových řádů a v závislosti na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých zemích a cestovních omezeních obnovují další linky.

Dobrou možností se jeví využít letenky či vouchery na lety v jiných termínech do destinací ČSA nebo Smartwings, pro které jsme vám plně k dispozici.

Vaše Letuška

The need to register your claim with ČSA

ČSA

As the owner/holder of ČSA tickets, we want to inform you that the Municipal Court in Prague, led by JUDr. Ing. Petr Pacholík decided in the insolvency case of the debtor: Czech Airlines a.s.

You can find the text here. Please note in paragraph IV that the owner/holder of the Czech Airlines (ČSA) travel document, marked with the international code OK and the prefix 064, is responsible for registering any claimFrom the point of view of the insolvency mentioned above, the owner/holder of the travel document marked with the international code QS (Smartwings) and the prefix 064 should also register the claim.

IV. The debtor’s creditors, who have not filed their claims, ask the court to do so at the latest within two months from the date of publication of this resolution in the insolvency register. Applications and their annexes are submitted in duplicate to the Municipal Court in Prague on the prescribed form, which you can find on the Ministry of Justice website (www.justice.cz) or the insolvency register website http://isir.justice.cz

At the same time, we would like to inform you that the Seller is not the owner/holder of the travel document and does not affect the submission of individual applications or their administration or processing method. You can find all the information on insolvency proceedings at the links above. Here, you can find links for instructions and forms.

The company’s operations are still maintained, and ČSA operates all planned flights according to flight schedules. The development of the epidemiological situation in individual countries and travel restrictions renews other routes.

Using air tickets or vouchers for flights from ČSA or Smartwings on other dates would be an excellent option.

In the event of such a request, please get in touch with us. We will be happy to serve you.

Your Letuška.cz

FAQ – Často kladené otázky k insolvenčnímu řízení

Pas
  • Proč nemůže pohledávku přihlásit ASIANA/Letuska.cz?

Společnost ASIANA/Letuska.cz je pouze zprostředkovatelem prodeje letenek a zákazníkům umožňuje uzavřít s příslušným dopravcem smlouvu o letecké přepravě osob. Při vystavení letenky je platba poukázána letecké společnosti a refundace ceny letenky se vždy řídí podmínkami, které určuje dopravce/poskytovatel. Při zrušení letů má cestující nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud tak nebylo ze strany ČSA doposud učiněno, je v případě nynějšího vyhlášení úpadku a v souladu s platným rozhodnutím soudu nutné, aby svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil přímo držitel cestovního dokladu. Váš dříve podaný požadavek na refundaci nevyužitého dokladu byl společností ASIANA předán neprodleně ČSA, nicméně letecká společnost na žádost díky předchozím souvisejícím událostem nereagovala. Podání refundace prodejce není přihláškou do insolvence. Přihlásit pohledávku musí držitel/majitel dokladu prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách insolvenčního rejstříku, viz odkaz zde.

  • Mám letenku vystavenou na let operovaný Smartwings (QS), přihlašuji také pohledávku do insolvenčního řízení s ČSA?

Na základě dřívějšího pokynu ze skupiny Smartwings agentury v ČR vystavují přepravní doklady pro lety operující společnostmi ČSA i Smartwings totožně s předčíslím 064 příslušejícím ČSA. Vzhledem k insolvenci ČSA je tak nutné přihlásit pohledávky i k dokladům vystaveným původně pro lety operované přímo Smartwings (všechny lety s identifikačním kódem QS). Zákazník v tomto případě přihlašuje nevyužité letenky na linky operované dopravcem ČSA (kód OK), tak i Smartwings (kód QS). Toto se může týkat i letů jiných dopravců, kdy byla letenka vystavena na doklad ČSA (064). Zkontrolujte si, zda letenka nese znaky – předčíslí 064 a označení Czech Airlines.

  • Lze původní nevyužitou letenku vyměnit za jinou, případně směnit za voucher?

V případě, že byste mohli v blízké době vycestovat do zahraničí, doporučujeme požádat o vystavení nové letenky. Změňte termín cesty, popřípadě proměňte hodnotu původní nevyužité letenky ve voucher, který můžete použit k nákupu přepravních dokladů na nadále plánované lety ČSA a Smartwings, a to i pro jinou osobu. Bližší podrobnosti rádi sdělí naši konzultanti.

  • Kde najdu informaci o hodnotě a čísle letenky?

Hodnotu letenky a její číslo najdete na daňovém dokladu (faktura).

  • Potřebuji pomoc s přihlášením pohledávky, je to možné?

Pokud se obáváte, že sami nezvládnete pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit, nabízíme ve spolupráci s naším partnerem Click2Claim možnost odborné asistence a vyřízení refundace tzv. na klíč. Společnost Click2Claim se specializuje zejména na pomoc cestujícím při vymáhání kompenzací za nepravidelnosti v letecké dopravě. Nově však připravila pro zákazníky i pomoc s přihlašováním jejich pohledávek. V případě vašeho zájmu na základě plné moci za úplatu zajistí veškerou potřebnou komunikaci s příslušným soudem a provede všechny nezbytné úkony k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, popřípadě související s následnými kroky týkajícími se vyřízení refundace nevyužité letenky. Více informací zde a na info@click2claim.eu.

FAQ – Frequently Asked Questions about insolvency proceedings

Pas
  • Why can't ASIANA/Letuska.cz file a claim?

The company ASIANA/Letuska.cz is only an intermediary in the sale of tickets and allows customers to conclude a contract with the relevant carrier for passengers' air transport. When the air ticket is issued, the airline remits the payment. The refund of the ticket price is always governed by the conditions specified by the carrier/provider. Upon cancellation of flights, the passenger is entitled to a refund of the amount paid. If ČSA has not yet done this, it is mandatory to do so due to the current bankruptcy declaration and according to a valid court decision. In that case, the travel document holder must file his claim in insolvency proceedings directly. ASIANA immediately forwarded your previously submitted request for a refund of the unused air ticket to ČSA. However, the airline did not respond to the request due to previous related events. Filing a refund through the seller is not the same as applying for insolvency. The holder/owner of the document must register the claim using the form published on the insolvency register website. See the link here.

  • I have a ticket issued for a Smartwings (QS) flight. Do I also register a claim in insolvency proceedings with ČSA?

Based on an earlier instruction from the Smartwings Group, agencies in the Czech Republic issue transport documents for flights operated by ČSA and Smartwings identically with the 064 prefix belonging to ČSA. Therefore, due to ČSA's insolvency, it is necessary to register receivables for documents initially issued for flights operated directly by Smartwings (all flights with the QS identification code). In this case, the customer registers unused flight tickets operated by the ČSA carrier (code OK) and Smartwings (code QS). The need to register may also apply to other carriers' flights when the ticket was issued on a ČSA document (064). Find out if the air ticket bears these characters - prefix 064 and the Czech Airlines sign.

  • Is it possible to exchange the original unused ticket for another or exchange it for a voucher?

If you could travel abroad soon, we recommend requesting a new ticket. Change the date of your trip. Or turn the value of your original unused ticket into a voucher, which you can use to purchase tickets for scheduled ČSA and Smartwings flights, even for another person. Our consultants will be happy to provide you with more details.

  • Where can I find information on the value and number of the ticket?

You can find the value of the ticket and its number on the tax document (invoice).

  • I need help with registering a claim. Is it possible?

Suppose you are worried that you cannot register a claim in insolvency proceedings yourself. In that case, we offer you, in cooperation with our partner Click2Claim, the option of professional assistance and the settlement of a so-called turnkey refund. Click2Claim specializes in assisting passengers in collecting compensation for air traffic irregularities. However, it has also newly prepared assistance for customers registering their receivables. If you are interested, they will, for a fee, provide you with all necessary communication with the relevant court based on a power of attorney. They will take all the required steps to register the claim in insolvency proceedings or related essential actions to settle your unused ticket. More information here and at info@click2claim.eu.